زمین با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 113/40 متر مربع واقع در خیابان توحید کوچه جنب مسجد سید ابراهیم

6237000000

توضیحات

شماره پرونده:
140012920002392106
شماره آگهی:
140012460000255202
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كازرون/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام حقوقی دادگــستری کازرون به موجب محتویات پرونده 0000746 اجرائی موضوع دستور فروش ملک مشاع له محمدرضا منظمیان فرزند محمد کریم بطرفیت ناهید ، نیره ، شرافت ، همگی منظمیان فرزندان محمد کریم و خدیجه عفیفیان فرزند نصراله و با استناد به فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیر منقول مبادرت به مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی تحت پلاک ثبتی 1461/1 قطعه 1 بخش 7 فارس به مساحت عرصه 113/40 متر مربع واقع در خیابان توحید کوچه جنب مسجد سید ابراهیم می نماید لذا بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند کسانیکه مایل به خرید باشند روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 ساعت ده تا یازده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی و چک تضمین شده و یا نامه ای مبنی بر توقیف وجه معادل ده درصد قیمت پایه از بانکی که دارای حساب می باشند را ارائه نمایند قیمت پایه فروش ششدانگ زمین مبلغ 6/237/000/000 ریال میباشد شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند.

هزینه های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار میباشد این آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای نوبت اول در سامانه آگهی و روزنامه کثیر الانتشار الکترونیکی ( روزنامه رسمی ) درج و منتشر میگردد .

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون – آزاده فیروزبخت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 ساعت10 الی11 صبح