زمین با کاربری مسکونی بمساحت 939/38 متر مربع دارای پروانه ساختمان مشتمل بر 5 طبقه زیر زمین + 5 طبقه مسکونی روی همکف واقع در بزرگراه ارتش، بیمارستان نیکان، خیابان بیست ودوم بهمن، خیابان شهید اکبر سعیدی، بن بست آلاله

1170000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001249499
شماره آگهی:
140068460000529230
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای پرونده اجرایی به کلاسه 0000970 خواهان خانم هلیا قانعان با وکالت جعفر رمضانی خوانده 1-آقای ساسان عطائی جعفری 2-آقای علی قانعان 3-رضا قانعان 4-آقای احمد قانعان ( ضمنا حسب گردشکار ثبتی پلاک ثبتی مذکور بنام خانم هلیا قانعان ، آقای ساسان عطائی و آقای جعفر رمضانی میباشد )مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی 1958 فرعی از 28 اصلی قطعه 2 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 92 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به آدرس تهران،یزرگراه ارتش، بیمارستان نیکان، خیابان بیست ودوم بهمن، خیابان شهید اکبر سعیدی، بن بست آلاله، پلاک 2 از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. سند ششدانگ عرصه و اعیان زمین (وضعیت خالص طلق) به شماره 1958 فرعی از 28 اصلی قطعه 2 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 92 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به مساحت 939/38 متر مربع با حدود،شمالاً پی است بطول 22 متر به نهر عمومی،شرقاً پی مشترک 44/25 متر به قطعه 3 این تفکیکی ،جنوباً درب و دیوار بطول 25/34 متر به کوچه 8 متری،غرباً پی مشترک بطول 38 متر به قطعه اول تفکیکی.در نامه صادره از شهرداری منطقه یک تهران به شماره 501/35925 مورخ 1399/5/20 آورده شده است که، در خصوص ملک به پلاک ثبتی 28/1958 که محل آن بر روی نقشه 1/2000 وضع موجود مشخص گردیده اعلام میدارد محل موصوف در پهنه R122 مسکونی با ترکم متوسط واقع شده و در طرح تفضیلی قدیم دارای کاربری مسکونی می باشد. ملک دارای پروانه ساختمان به شماره 10017356 مورخ 1390/5/12 مشتمل بر 5 طبقه زیر زمین + 5 طبقه مسکونی روی همکف به سطح اشتغال 30 درصد می باشد.ملک بر اساس سند 1144 متر مربع بوده و مساحت بعد از اصلاحی آن 944/50 متر مربع می باشد.در وضع موجود فاقد هرگونه بنا و کاربری است و هیچ نوع ساخت و سازی در خصوص پروانه مذکور در پلاک صورت نگرفته است. در وضع موجود ، ملک مذکور فاقد هرگونه بنا و موقعیت آن نسبت به کوچه شمالی، بر آن حدود 25 متر است.با عنایت به مراتب و مشخصات فوق الذکر و اسناد ومدارک ارائه شده در مورد ملک موصوف و بازدید و بررسی های محلی انجام شده و شرایط زمانی و موقعیت مکانی،مساحت،ابعاد و لحاظ سایر عوامل موثر در موضوع و بدون در نظر گرفتن سوابق مالکیتی و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد با فرض قابلیت نقل و انتقال قطعی و نداشتن معارض و هرگونه بدهی به هر یک از سازمان ها،ارگانها،بانک ها،شهرداری و…… و با توجه به قرار کارشناسی صادره،ارزش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 1958 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 11 تهران،برابر با مبلغ 1/170/000/000/000 ریال معادل یکصد و هفده میلیارد تومان برآورد و اعلام شده است و ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/12 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اجرای احکام شعبه دوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/12 از ساعت 8 الی 9