زمین با کاربری مسکونی به مساحت 300مترمربع با وضعيت خاص طلق واقع در صدرا-حد فاصل بلوار ايران و بلوار خليج فارس-اراضي نيروي انتظامي

22500000000

توضیحات

9909987911800581

140012460000274663
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0001477 اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان جهرم محکوم له اقای علی گودرزی فرزند الیاس تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افر از محکوم علیه آقای ارسلان جهانشاهی که از سوی آقاي قاسم ناموران فرزند حاجي به شماره ملي 2430932245 معرفی گردیده است  به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ 24/675/000/000  ریال محکوم به و نیم عشر را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/12/7 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  1400220135871899 مورخ 1400/11/1 کارشناسان رسمی دادگستری :آقایان محسن کوه گرد و سید باقر هاشمی و محسن شفی خانی  به مبلغ 22/500/000/000 ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

در خصوص  اموال غیر منقول حسب ماده 144 قانون اجرای احکام  چنانچه  خریداری نباشد  و محکوم له  مال مزایده را در قبال  طلب  خود قبول  نماید  محکوم علیه  می تواند  ظرف  2 ماه  با پرداخت  کل  محکوم به  تقاضای  رفع توقیف مال را بخواهد./ 

مشخصات ملک مورد مزایده :  شش دانگ  پلاك ثبتي 36135/1103 بخش سه شيراز  پلاك مورد نظريك قطعه زمين اوقافي فاقد ديوار و مستحدثات و هر گونه حصار واقع در صدرا به شماره قطعه 31 تفكيكي (در نقشه تفكيكي شهرداري شماره قطعه265 ميباشد) مفروزومجزي شده از 35213 بخش سه شيراز به مساحت 300مترمربع با وضعيت خاص طلق با عرصه وقفي بنام آقاي حاج خليل زالي ميباشد. سند اجاره اموال غير منقول شماره139851155287000330 و رمز تصديق 619007 كه در دفتر الكترونيك دفترخانه اسناد رسمي 271صدرا تحت شماره 27364 مورخ 98/07/15 ثبت گرديده سند مالكيت بنام آقاي حاج خليل زالي و سند اجاره اموال غير منقول بنام آقاي قاسم ناموران ميباشد.ملك  با كاربري مسكوني بوده و محل كسب و پيشه و تجارت و زراعت نميباشد.ملك ثبت شده و اوقافي با سند تك برگ شماره 709595 بنام آقاي حاج خليل زالي و سند اجاره بنام آقاي قاسم ناموران ميباشد. ملك مفروز ميباشد.

آدرس :صدرا-حد فاصل بلوار ايران و بلوار خليج فارس-اراضي نيروي انتظامي  

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/7