زمين با بناي احداثي واقع رباط كريم – الارد

398800000

توضیحات

شماره پرونده:
9609988310701215
شماره آگهی:
140191460000564359
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي 0102512 محکوم عليه آقاي علي اصغر پور صاحبقران محکوم به پرداخت 500 عدد سکه تمام بهار آزادي بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم بيتا فتاح پور با وکالت آقاي فرشاد پرديس ، مورد مزايده توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است:تصوير سند تك برگ به شماره چاپي 011208 سري د سال 93 كه عبارتست از ششدانگ عرصه و اعيان زمين با بناي احداثي واقع (رباط كريم – الارد – سه راه پرندك – مجتمع تجاري آرتين)به شماره 623 فرعي از 112 اصلي مفروز و مجزي شده از 112 اصلي فرعي از اصلي مذكور –بخش ندارد- حوزه ثبت ملك رباط كريم – استان تهران، به مساحت 1099 متر مربع ، اين سند از نوع اصلي به شماره 11208 سري د سال 1393 ذيل شماره 142875 صفحه 202 دفتر املاك 676 به نام آقاي علي اصغر پور صاحبقران در تاريخ 19 / 8 / 1394 ثبت ، صادر و تسليم گرديده است .

– تصوير گواهي عدم خلاف به شماره 22523 مورخ 25 /08/ 1392 از شهرداري رباط كريم كه بناي احداثي شامل : همكف 1099 متر مربع (734.50 م.م -27 واحد تجاري -364.50 م.م مشاعات تجاري )

طبقه اول : 748 متر مربع (680 م .م تجاري و 68 م.م راه پله تجاري )

طبقه دوم : 748 متر مربع (680 م.م تجاري ، 68 م.م راه پله تجاري )

طبقه سوم : 294 متر مربع (226 م.م تجاري و68 م.م راه پله تجاري )

جمعا 2889 متر مربع ميباشد.طبقه همكف شامل 28 واحد تجاري كه متراژ 24 واحد تجاري آن هر كدام بيست و پنج متر مربع و 2 واحد تجاري بيست و دو متر مربع و 2 واحد تجاري ديگر حدود 50 متر مربع مي باشد.كف واحدهاي تجاري و راهرو سراميك و سقف كاذب از نوع پنل گچي مي باشد، ارتفاع حدود 4 متر و درب ورودي آن شيشه ميرال و واحدهاي تجاري آماده بهره برداري مي باشد.طبقه اول و دوم تالار پذيرايي مي باشد كه طبقه اول تالار مردانه و طبقه دوم تالار زنانه و طبقه سوم آشپزخانه مي باشد كه در حال حاضر فعال بوده و در آن مراسم جشن و عزاداري برگزار ميگردد.ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك با پلاك ثبتي 623 / 112 ، به مبلغ سي و نه ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون تومان معادل( 398.800.000.000 ريال) ارزيابي و اعلام ميگردد.که در مورخ 1401/11/13 از ساعت 8 الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، طبق ماده 129 قانون اجرا احکام مدني در صورتي پرداخت بهاي اموال به وعده قرار گيرد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/13