زمين با بناي احداثي به مساحت 96/4 متر

41000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005057399
شماره آگهی:
140168460000581824
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 

آگهی مزایده مرحله اول پرونده 0104222 اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی

 

 

به موجب پرونده اجرایی 0104222حکم به فروش پلاک ثبتی 14فرعی از2333اصلی مفروز از 8فرعی از اصلی مذکور قطعه2بخش10ناحیه2 حوزه ثبت شهرآرا صادر که حسب تقاضای وکیل محکوم له پلاک ثبتی فوق الذکر توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ41/000/000/000ریال ارزیابی گردیده است.

 1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: طرفین پرونده

 2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: تهران-خيابان آزادي ، خيابان شادمهر ، خيابان شهيد تيموري پلاك 27 و29

 ساختمان شمالي ، دو طبقه قديمي ساز مي باشد. طبقه همكف داراي هال ورودي و دو اتاق تودرتو ، كف ها موزائيك ، ديوارها كاغذ ديواري ، آشپزخانه در زير پله كف موزائيك ديوارها قسمتي كاشي قسمتي گچ و رنگ ، كابينت فلزي است، سرويس و حمام در پاگرد طبقه همكف به طبقه اول واقع شده كف سراميك ديوار قسمتي كاشي و قسمتي گچ و رنگ مي باشد. طبقه اول داراي دو اتاق تودرتو كف ها موزائيك ، ديوار كاغذ ديواري ، آشپزخانه در پاگرد طبقه دوم كف موزائيك ، ديوار گچ ورنگ ، كابينت فلزي است . سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي مي باشد. در قسمت جنوب ملك جنب درب ورودي ساختمان يك واحد تجاري احداث شده است

3-وضعیت ثبتی:

عرصه واعيان زمين با بناي احداثي (وضعيت خاص طلق ) به شماره 14 فرعي از 2333 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از 8 فرعي از اصلي مذكور ناحيه دو بخش 10 حوزه ثبتي ملك شهرآرا تهران به مساحت 96/4 مترمربع ،كه سند تك برگ 9 سهم مشاع از 11 سهم عرصه و اعيان آن ، به شماره چاپي 620941 و شماره شناسه يكتا 140020301080001295 به نام آقاي بهنام شكاري نمين ثبت و صادر گرديده است .

شمالاً : پي است به طول 6.60 متر به 2333 اصلي ، شرقاً : پي است به طول 15.90 متر به قطعه يك تفكيكي ، جنوباً : پي است به طول 6.60 متر به جاده كن ، غرباً : پي است به طول 14.40 متر به قطعه سه تفكيكي .

طبق نامه وضعيت خلاف ساختمان به شماره 284030269 مورخ 1384.12.15 ، صادره از سوي شهرداري منطقه 2 تهران ، 22 مترمربع تجاري در خارج از2 + 60% احداث شده است و قسمت اعظمي از ملك داخل طرح تعريض خيابان 45 متري قرار دارد و اعياني تجاري كلا داخل طرح گذر مي باشد.

 

4-مورد مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده41/000/000/000ریال تعین نموده است .

 

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1401/11/10 از ساعت 13/30الی 14در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع دراول خیابان ایرانشهر طبقه اول اجرای احکام شعبه32از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه32مجتمع قضایی شهید مدنی-علی صفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10