زمين با بناي احداثي به مساحت عرصه حدودا 219.74

54900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980226900477
شماره آگهی:
140168460000570428
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول(دستور فروش)

 بموجب دادنامه شماره 9909970226900985-1399/9/30 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000993/3/ج مبنی بر دستور فروش ملک مشاع حسب درخواست خانم روح انگیز داداش پور بطرفیت آقای اصغر میرزاعلی شیروانی و خانم فاطمه میرزاعلی شیروانی ، در اين خصوص پلاک ثبتی 4900 واقع در بخش 9 تهران به نشانی واقع در تهران خیابان ناصرخسرو، روبروی وزارت اقتصاد و دارائی،کوچه خراسانیها، پلاک 5حسب تقاضاي خواهان توسط اين اجراء بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است: موضوع: نظريه كارشناسي پرونده شماره 9909980226900477 به شماره بايگاني 0000993

با احترام بازگشت به قرار كارشناسي شماره 140168440001851384 مورخ 1401/09/05 آن شعبه محترم در خصوص دعوي روح انگيز داداش پوركرمجوان به طرفيت اصغر ميرزاعلي شيرواني و فاطمه ميرزاعلي شيرواني جهت انجام كارشناسي و ارزيابي شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 4900 بخش 9 تهران به آدرس تهران خيابان ناصر خسرو كوچه خراسانيها پلاك 5 كد پستي 1116646711 پس از اخذ تصوير اسناد و مدارك مربوطه اينجانب در مورخ 1401/09/05 اقدام به بازديد از محل ملك به پلاك ثبتي مذكور نموده كه پس از بررسي‌ها و تحقيقات ميداني گزارش ارزيابي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:پيوست 1- تصوير مختصات جغرافيايي محل وقوع ملك الف- قرار كارشناسي:كارشناسي و ارزيابي شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 4900 بخش 9 تهران به آدرس تهران خيابان ناصر خسرو كوچه خراسانيها پلاك 5 ب- مشخصات ثبتي ملك و اسناد ارائه شده:ب-1 مشخصات سند مالكيت طبق تصوير پاسخ استعلام ثبتي شماره 140185601042023309 مورخ 1401/09/14 حوزه ثبت ملك مولوي تهران اسناد مالكيت ششدانگ يكباب عمارت پلاك 4900 واقع در بخش 9 تهران با حدود طبق سند به شرح 34 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثنا ثمنيه اعياني ده سهم آن ذيل ثبت 9067 صفحه 557 دفتر 83 املاك بنام آقاي محمد ميرزا علي شيرواني صادر و تسليم شده است سپس مورد ثبت به موجب سند قطعي شماره 61931 مورخ 1398/09/27 دفترخانه 528 تهران به خانم روح انگيز داداش پوركر مجوان انتقال يافته است. مقدار 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ باستثنا ثمنيه اعياني ده سهم آن ذيل ثبت 9068 صفحه 561 دفتر 83 املاك بنام آقاي اصغر ميرزا علي شيرواني و مقدار 19 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ بانضمام ثمنيه اعياني 20 سهم آن ذيل ثبت 9066 صفحه 553 دفتر 83 املاك بنام دوشيزه فاطمه ميرزا علي شيرواني انتقال يافته است. و حسب تصميم واحد ثبتي مربوطه به شماره 1399856010420130140 مورخ 1399/05/28 ملك مورد ترافع غير قابل افراز تشخيص داده شده است.ب-2 مشخصات طرح تفصيلي ملك با شماره شناسايي 12459026 در زير پهنه M211 قرار دارد و از حد جنوب مجاور به گذر 6 متري خراسانيها با عرض 6 متر قرار دارد. همچنين مساحت تحت پوشش پهنه 219.74 متر مربع مي باشد.ج- مشخصات ملك:ملك موضوع كارشناسي قطعه زميني شمالي است همراه با بناي احداثي ديوار باربر آجري با سقف تيرهاي چوبي قديمي كه اين بنا به صورت كامل تخريب شده و قابل سكونت نيست به آدرس صدرالاشاره كه از جنوب مشرف به گذر 6 متري خراسانيها بوده و در زمان بازديد ملك موصوف به صورت مخروبه رها شده و جهت سكونت نياز به تخريب و نوسازي دارد. ساختمان داراي انشعابات شهري آب و برق و گاز است. با توجه به اينكه در سند مالكيت و استعلام ثبتي از حوزه ثبت ملك مربوطه مساحت عرصه ملك مورد ارزيابي قيد نشده است لذا مساحت ملاك ارزيابي با استعلام طرح تفصيلي از سايت شهرداري تهران مساحت تحت پوشش پهنه بندي 219.74 دويست و نوزده متر و هفتاد و چهار دسيمتر مربع در نظر گرفته شده است و با توجه به شكل ساختمان هاي مجاور به نظر ميرسد عرصه از حد جنوبي نياز به عقب نشيني و اصلاحي دارد.د-توضيحات :د-1 لازم به ذكر است با افزايش غير متعارف و نوسانات شديد قيمت ها از جمله مسكن و مستغلات و عدم ثبات قيمت ها ارزيابي انجام شده بر اساس نرخ رايج در منطقه و بررسي هاي كارشناسانه در مقطع زماني حال انجام گرفته است. آثار مالي ناشي از مسائل قضايي و حقوقي و مالي از جمله ترهين توثيق و يا توقيف در اين گزارش ملحوظ نگرديده است.د-2 ارزيابي فوق با فرض عدم وجود موانع قضايي و حقوقي و قانوني جهت انتقال اسناد مالكيت به نام شخص ثالث حقيقي و حقوقي انجام پذيرفته است. اين ارزيابي با فرض عدم وجود بدهي مالك و يا مالكين به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث تهيه گرديده است.د-3 قبل از انجام هر گونه عمليات حقوقي و مالي و قانوني اخذ استعلام از ارگان ها و سازمان هاي ذيربط از جمله شهرداري و ثبت الزاميست. در صورت تغيير شرايط يا مشخصات و مساحت هاي مندرج در اين گزارش نياز به تجديد ارزيابي مي باشد.هـ – نظريه كارشناسي:

ارزش كل شش دانگ عرصه و اعيان زمين با بناي احداثي كه در زمان بازديد بنا به صورت مخروبه بوده و غير قابل سكونت است به پلاك ثبتي 4900 بخش 9 تهران استان تهران به مساحت عرصه حدودا 219.74 دويست و نوزده متر و هفتاد و چهار دسيمتر مربع و آدرس صدرالاشاره با در نظر گرفتن مفروضات مندرج و تصوير اسناد و با توجه به موقعّيت و منطقه وقوع و قدمت و كيفيت بنا و صرف نظر از احراز مالكيت و اصالت اسناد ابرازي و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت تخليه و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي مانند مصادره اي بودن و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و در نهايت با فرض اينكه خريدار در زمان تحويل اين پلاك ثبتي در وضع موجود نياز به پرداخت ديگري به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث نداشته باشد جمعاٌ به نرخ روز برابر با 54.900.000.000 ريال معادل پنج ميليارد و چهارصد و نود ميليون تومان برآورد و اعلام مي‎گردد.

مقرر گرديد: شش دانگ ملك فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخه 1401/11/12 از ساعت10 الي10/30 از طريق مزايده حضوري واقع در تهران خيابان سپهبدقرني طبقه پنجم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران با مبلغ پایه 54/900/000/000 ریال (معادل پنج ميليارد و چهارصد و نود ميليون تومان)بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهدشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12