زمين با بناي احداثي(وضعيت خاص طلق) به مساحت 285.06 مترمربع واقع در خيابان چمران خيابان مطهري خيابان حوزه علميه نبش كوچه شهيد صدراله رشيدي

14250000

توضیحات

شماره پرونده:
140001920000470514
شماره آگهی:
140001460000153915
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان اشتهارد
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم

به موجب پرونده کلاسه فوق اجراییه صادره از این دادگاه محکوم له آقای علی مرادی با وکالت آقای مصطفی زینی وند علیه آقای محمدمهدی قاجار محکوم علیه محکوم است به تجویز از ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 از آئین نامه اجرایی آن دستور فروش املاک درحق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال غیرمنقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/10 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

ارزيابي ششدانگ ملك به پلاك ثبتي 1 فرعي از 77 اصلي»، واقع در اشتهارد انتهاي خيابان چمران خيابان مطهري خيابان حوزه علميه نبش كوچه شهيد صدراله رشيدي عبارت از عرصه و اعيان زمين با بناي احداثي(وضعيت خاص طلق) به مساحت 285.06 مترمربع مي باشد.با توجه به مراتب فوق الذكر و موقعيت مكاني ملك، ابعاد و ميزان مساحت ملك مورد نظر، قدمت و راههاي دسترسي به شبكه معابر شهري و با لحاظ نمودن جهات موثر در ارزيابي ارزش ششدانگ ملك موصوف به صورت تخليه و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديوني كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد و همچنين ممنوع المعامله و مستحق الغير نباشد، جمعاً مبلغ 14.250.000.000 ريال معادل يك ميليارد و چهارصد و بيست و پنج ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اشتهارد-مهدی محمدی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 از ساعت 10 الی 11 صبح