زميني بمساحت حدود 448 متر مربع از اراضي دیمزار شهرك آفتاب مراء ، فاز يك بوستان هفتم جنوبي

2000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982210100840
شماره آگهی:
140091460000621655
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

** آگهی مزایده نوبت دوم ***

در خصوص پرونده کلاسه 981261 موضوع محکومیت بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 98*2038573و شماره دادنامه مربوطه 9809972210101076 محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد 173 عدد سکه یِ تمام بهار آزادی رایج بازار زرگران ایران بابت اصل خواسته و هزينه تعرفه یِ خدمات به مبلغ 880 35 تومان و هزینه یِ پیامک به مبلغ 000 1 تومان در حق محکوم له بهناز گل محمدی مقتضی است در زمان اجراءِ حکم و اخذ محکومٌ به ، هزینه یِ دادرسی از محکومٌ به کسر و در حق دولت پرداخت گردد و مبلغ 1081250000ريال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت . نظـــر بــــه اینکه قطعه بـــه شمــاره212از فاز یک زمین های دیمزار مراءتوسط محکوم له معرفی و توقیف گردیده است و توسط کارشناسان منتخب محترم آقایان محمدمنتظرلطف و ابراهیم الهام پور و عزیزحاجی پور به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند با سلام احتراما در اجراي قرار كارشناسي در پرونده بشماره الكترونيك 9809982210100840 و شماره بايگاني 981261 در خصوص دعوي خانم بهناز گل محمدي عليه آقاي خسرو چيت ساز به خواسته مطالبه مهريه ( ارزيابي ملك تعرفه شده جهت ارزيابي بشرح زير جهت مزايده ) ؛ به استحضار مي رساند اينجانبان كارشناسان منتخب پرونده پس از حضور در شعبه اجراي احكام مدني و مطالعه اوراق پرونده و اطلاع از مفاد قرار صادره توسط شعبه محترم « نسبت به ارزيابي پلاك زير جهت مزايده اقدام و نظريه كتبي و مستدل را ارائه نمايند » ، پس از هماهنگي با طرفين دعوي از اراضي محكوم به واقع در اراضي ديمزار مراء ، شهرك آفتاب ، قطعه 212 ، ويلاي آقاي خسرو چيت ساز ، بازديد و معاينه فني بعمل آورده و پس از بررسي اسناد ، مدارك موجود در پرونده و نيز در دست طرفين ، پرس و جو و انجام بررسي هاي لازم نتيجه بشرح زير به استحضار مي رسد : – مشاهدات و معاينات محلي : ملك مورد ترافع مطابق مدارك ، اظهارات و مبايعه نامه عادي ابرازي بشماره 124048 مورخ 1395/2/13 شامل قطعه زميني بمساحت حدود 448 متر مربع ، بشماره قطعه 212 از اراضي شهرك آفتاب مراء ، فاز يك بوستان هفتم جنوبي است . اين زمين بوسيله پي ديوار و حصار محصور گرديده و در بخش جنوب آن ساختمان مسكوني در دو طبقه هريك حدود 60 متر مربع و حدود 30 متر مربع اتاقك بالاي ساختمان ، ايوان حدود 30 متر مربعي در هر دو طبقه و . . . احداث شده است . در شمال ملك درختان و نهالهاي ميوه ، نشانده شده است . مختصاتUTM يك نقطه از اراضي تعرفه شده به قرار زير است : s 39 591148 3947198 . اين ملك در حال حاضر فاقد انشعاب آب و برق و گاز و يا مجوز احداث بنا از جهاد كشاورزي مي باشد . – نظريه كارشناسي : بر اساس مطالب معروضه فوق با توجه به مدارك پرونده ، مستندات ابرازي ، اظهارات طرفين در بازديد ، مجوزها ، وضعيت فعلي و مشاهدات بعمل آمده از زمين فوق و بررسي معاملات مشابه در مراجع معتبر و . . . ، ارزش عرصه و اعيان ملك تعرفه شده جهت مزايده با كاربري مزروعي بمساحت 448 متر مربع ، بشرط سهل البيع بودن ، عدم معارض قانوني و بازداشتي ثالث و بلامانع بودن امور معاملاتي و . . . ، بمبلغ بيست ميليارد ريال ( معادل دو ميليارد تومان) اعلام مي گردد به عنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند . الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/11/9 ساعت 10صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانندبه دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند . /

. مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دماوند –

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/9 ساعت 10صبح