زمن با کاربری مسکونی به مساحت 165/75 متر مربع واقع در اتوبان بهشت زهرا – صالح آباد غربی – روبروی پمپ بنزین – پروزه بسجیان قطعه 216

5500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987194700329
شماره آگهی:
140091460000615917
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش آفتاب
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در پرونده اجرائی کلاسه 0000142 /الف بر اساس مفاد نیابت اعطائی بشماره 0000210 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری لارستان محکوم علیه آقای علی اکبر کرمی فرزند قربانعلی محکوم به به پرداخت 64 قطعه سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 575/267 ریال هزینه خدمات قضائی و مبلغ 20/000/000 ریال حق الوکاله در حق محکوم له خانم مرضیه عبدلی لاری و مبلغ 10/050/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت گردیده است . باتوجه به توقیف و مزایده سه دانگ از شش دانگ ملک مشاع نامبرده به آدرس : اتوبان بهشت زهرا – صالح آباد غربی – روبروی پمپ بنزین – پروزه بسجیان قطعه 216 پس از ارجاع به هیت کارشناسان رسمی دادگستری به قید قرعه بشرح ذیل توصیف اجمالی گردید:

مشخصات ثبتی ملک یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 3421 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ملک شهرری به مساحت کل ( شش دانگ ) 165/75 که مالکیت علی اکبر کرمی فرزند قربانعلی با جزء سهم 3 از کل سهم 6 به عنوان مالک 3 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان که بصورت زمین در یک مجموعه 149 قطعه مسکونی واقع شده که در حال حاضر پروزه بوسیله ایرنیت فلزی محصور شده و قطعه مذکور 216 در طرح فضای سبز و حریم اتوبان و حریم کابل فشار قوی واقع شده است ملک مشاع و با مالکیت خانم امنه کرم علی فرزند صحبت اله می باشد که سه دانگ از شش دانگ از ملک مذکور مورد مزایده می باشد که مبلغ سه دانگ 5/500/000/000 ریال معادل پانصدو پنجاه میلیون تومان تعیین گردیده است. جلسه مزایده در تاریخ 1400/11/16ساعت 9 الی 11 در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش آفتاب واقع در اتوبان تهران قم – نرسیده به عوارضی – ضلع شمالشرقی حرم مطهر امام (ره) جنب بخشداری آفتاب تشکیل میگردد فلذا افرادی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را داشته باشند دعوت میشود جهت بازدید از اموال در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است از محل وقوع ملک بازدید بعمل آورند بدیهی است پس از شروع مزایده برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه داده باشد قابل ذکر است منتخب اول میبایست نسبت به واریزنمودن ده درصد قیمت اعلام شده فی المجلس بعنوان سپرده به اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش آفتاب اقدام نماید برنده مزایده پس از پرداخت مبلغ مذکور از تاریخ پرداخت به مدت یکماه مهلت دارد نسبت به تحویل الباقی بهای مال مورد مزایده اقدام نماید چنانچه خریدار به هر علتی از خرید استنکاف نماید سپرده ایشان با کسر هزینه های اجرائی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

ضیاء تقی پور – مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش آفتاب

اتوبان تهران قم – نرسيده به عوارضي – ضلع شمال شرقي حرم مطهر امام خميني ره – جنب بخشداري آفتاب

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/16ساعت 9 الی 11