رمانشاه شهرك شهرك تعاون دو،25متري آزادگان ايستگاه7،كوچه سوم

رایگان

توضیحات

140050920002342529

140250460000120702
اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

1402/08/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غیرمنقول

        در خصوص پرونده اجرائي 0100261 صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه به سود خانم سمیرا نظری سرخه دهی و به زيان آقای سعید رحمانی بابت مهریه در حق محکوم له واحد اجراي احكام مدني دادگستري كرمانشاه در نظر دارد مال غيرمنقول موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند:

مشخصات مال غيرمنقول:

      یک باب منزل مسکونی واقع دركرمانشاه شهرك شهرك تعاون دو،25متري آزادگان ايستگاه7،كوچه سوم منزل ويلايي جنوبي،  به شرح ذيل:

الف-محل موردبازديد به صورت يك باب ساختمان مسكوني دوطبقه (همكف واول) ويلايي جنوبي(شمال به معبر)،باعرصه اوقافي به مساحت160مترمربع واعيان طبقات230مترمربع، تحت پلاك ثبتي8305 از7803ازباقيمانده26فرعي از141اصلي،مطابق اجاره نامه رسمي 35700مورخ1399.04.12 ،موقوفه متصرفي حاج آقابرارمعتضدي باتوليت اداره اوقاف وامورخيريه كرمانشاه ناحيه1(موجر) بانمايندگي آقاي محمدعلي مرادي وآقاي سعيدرحماني (مستأجر)صادره ازدفتراسنادرسمي شماره51شهرستان كرمانشاه درآدرس صدرالاشاره واقع گرديده است.

ب-اسكلت بنافلزي وسقف تيرچه بلوك وبتن،نماي بيروني آجري سفالي ونماي داخلي طبقات:طبقه همكف درحدسفتكاري،شامل يك اتاق خواب وهال پذيرايي( بدون نازكاري وكف سازي)وپاركينگ  كه باتوجه به ارتفاع كف ازسقف بيش از2.5متروهمچنين عمليات تكميلي باقيمانده(درحال حاضردرمرحله پايان سفت كاري مي باشد)كاربري آن دراين مرحله مشخص نمي باشد وطبقه اول سفيدكاري بدون نقاشي،شامل دواتاق خواب وهال وپذيرايي باكف سراميك وآشپزخانه باكف سراميك وپوشش ديوارها تاارتفاع زيرسقف كاشي فاقدكابينت،سرويسهاي بهداشتي باكف سراميك وپوشش ديوارها تاارتفاع زيرسقف كاشي،دربهاي داخليHDFودرب ورودي ضدسرقت،پنجره هاUPVCوشيشه معمولي،سيستم گرمايش بخاري گازي وآبگرمكن،فاقدسيستم سرمايش ،،راه دسترسي به طبقات راه پله مشترك،داراي كنتوروامتيازآب وگاز و فاقدبرق مي باشد.

توضيح اينكه ستونهاي فلزي(بدون نصب پلها ومهاربندي هاواتصالات وغيره) جهت احداث طبقه دوم توسط محكوم عليه اجراونصب گرديده ولي باتوجه به اينكه ايزوبام طبقه اول اجراگرديده است به نظرمي رسدنامبرده درحال حاضرقصد ادامه عمليات احداث طبقه مذكورراندارد.

ارزش ششدانگ عرصه اوقافي واعيان ساختمان موصوف،باتوجه به موقعيت محلي ومكاني،دسترسي به تجهيزات شهري وسايرمؤلفه هاي مؤثردرارزش گذاري،بدون احتساب ديون احتمالي به شهرداري وكميسيون ماده صدشهرداري،بانكها وسايراشخاص حقيقي وحقوقي،مبلغ36.650.000.000ريال (سي وشش ميلياردوششصد وپنجاه ميليون ريال ) اعلام مي گردد که با توجه به اینکه مورد مزایده صرفاً طبقه همکف می باشد و طبقه اول به فروش نمی رسد ارزش اعيان احداثي طبقه همكف بااحتساب قدرالسهم ازعرصه مبلغ 16.600.000.000ريال(شانزده ميلياردوششصدميليون ريال) توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1402/06/15 اعلام مي گردد. قدرالسهم ازعرصه بااحتساب مجموع اعيان طبقات همكف واول محاسبه گرديده است وچنانچه محكوم عليه نسبت به احداث طبقه دوم اقدام نمايد ميزان قدرالسهم ازعرصه به نسبت افزايش طبقات كاهش مي يابد.

        مزايده مال غیرمنقول مذکور روز سه شنبه مورخ  1402/08/23 راس ساعت 10:30 صبح تعيين گرديده است، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهار راه بسيج، بلوار بنت الهدي، طبقه همکف، ساختمان مرکزی دادگستری، اتاق نماینده دادستان مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري (مبلغ 1/660/000/000 ریال به شناسه واریز 973108156100011400509200023425 و حساب 740100004056012907595698IR) توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

دادورز اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه- مصیب باولی