رمانشاه، شهرک ظفر، بلوار تنگه (تكاوران)، بلوار استاد بهزاد شرقي، خيابان سنايي، بعد از ميدان سپهر، كوچه 130

رایگان

توضیحات

140150920001952874

140250460000121332
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0101277 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای محمد نوراله ئی و علیه آقای فرهاد احمدی دایر بر مطالبه طلب ، شعبه 8 اجراي احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند: موضوع مزایده:

موضوع مزایده: یک واحد مسکونی در طبقه اول از یک ملک دو طبقه به نشانی: كرمانشاه، شهرک ظفر، بلوار تنگه (تكاوران)، بلوار استاد بهزاد شرقي، خيابان سنايي، بعد از ميدان سپهر، كوچه 130، پلاك آب 325444 . ملك مذكور شامل يك واحد مسكوني در طبقه اول از يك ملك 2 طبقه مي باشد و طبقات مجتمع شامل: همكف + اول است كه هر طبقه به صورت يك واحد مسكوني مي باشد. عرصه ملك نسبت به معبر با موقعيت شمالي، طلق، مفروز و به پلاك  358  اصلي مي باشد. مطابق با محتويات پرونده، ملك موضوع كارشناسي به پلاك ثبتي 27204 فرعي از 358 اصلي و به مساحت 130/73 مترمربع واقع در طبقه اول مي باشد. اعيان واحد مذكور واقع در طبقه اول به مساحت 130/73 مترمربع (مطابق با نامه اداره ثبت) مي باشد و شامل: هال و پذيرايي، 2 اتاق خواب، آشپزخانه، تراس، حمام و سرويس بهداشتي مي باشد (با اين توضيح كه سرويس بهداشتي در راه پله واقع شده است). پوشش كف هال و پذيرايي و اتاق خواب ها از سراميك و نازك كاري رويه ديوارهاي هال و پذيرايي تا ارتفاع حدود 1/10 متر از سرامبك و مابقي به صورت گچي و نازك كاري رويه ديوار اتاق خواب ها به صورت گچي و پوشش كف آشپزخانه از سراميك و نازك كاري رويه ديوارهاي آشپزخانه از كاشي و كابينت هاي آشپزخانه تركيب فلزي و MDF بوده (بدنه فلزي و دربها از نوع MDF) و به مقدار محدود بوده و سيستم گرمايشي تعريف شده از نوع بخاري گازي و سيستم سرمايشي براي ملك مذكور تعريف نشده و در حال حاضر كولر آبي در پشت پنجره قرار دارد.

طبق نظریه کارشناس مورخ 1402/07/28 ارزش کل ملک مذکور با عنايت به قرار كارشناسي صادره، اسناد و مدارك ضمّ در پرونده و توضيحات مذكور، در صورت صحت اصالت اسناد و مدارك، موقعيت جغرافيايي و محلي ملك، مساحت، وضعيت و كيفيت بنا، تعداد طبقات مجتمع و بدون لحاظ هرگونه منع قانوني و ثبتي و حقوقي و بدون درنظرگرفتن هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و كليه ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي و با فرض بلامعارض بودن و با قدرالسهم از مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه هاي اجرايي آن به همراه امتيازات موجود به مبلغ 18/000/000/000 ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان) ارزیابی گردیده است. مزایده برای روز چهارشنبه شنبه 1402/08/24 ساعت 09:15 صبح در طبقه همکف چهارراه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 8 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698  واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.  

دادورز شعبه 8 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه- احمد نصرتی