راس انواع گاو

رایگان

توضیحات

140028920000831783

140028460000088269
شعبه اجراي احكام مدني بخش صالح آباد استان همدان

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

 

در اجرای پرونده اجرایی کلاسه 0000146 مفتوح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صالح آباد دستور فروش احشام مشاع فی ما بین آقای رسول و حمید مجدیان و آقای شیرویه ذوالفقاری صادر گردیده است لذا با توجه به اینکه طرفین تقاضای مزایده نموده اند این اجرای احکام اقدام به کارشناسی و مزایده به شرح ذیل نموده است که در مورخه 1400/09/10 ساعت ده الی و ده و پانزده اقدام به عملیات مزایده جهت فروش می نماید ، معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده مال مشروح ذیل را ملاحظه نمایند. مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه صالح آباد برگزار می گردد. شرح مال : 59 راس انواع گاو در رده هاي مختلف در روستای قره آغاج گاوداري شركت شيردام ميثم هگمتانه كه شامل 5 راس گوساله شيرخوار، 8 راس گوساله قطع شير، گوساله ماده 16 راس، تليسه آبستن 8 راس، تليسه 2 راس، گاو آبستن 5 راس، گاو شيري غير آبستن 9 راس، گاو ماده تازه زا 6 راس بوده است. طبق اظهارات خواهان تنها 6 راس گاو تازه زا شير دوشيده مي شود و توليد شير گاوها از مدتي قبل متوقف شده است. ضمن آن كه بر اساس اظهارات خواهان وضعيت تغذيه دام ها در طي اين مدت مناسب نبوده است. دام هاي مورد بازديد دچار سوء تغذيه بودند كه در قيمت گذاري دام ها اين امر لحاظ شده است. نظريه كارشناسي: با توجه به بازديد انجام شده و اظهارات خواهان، ارزيابي قيمت 59 راس گاوهاي موجود در گاوداري كل مبلغ ارزيابي ( نهصد و نه ميليون و پانصد هزار تومان) مي باشد. بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که در صورت موافقت دادورز می بایست ده درصد را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد 

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه 1400/09/10 ساعت ده الی و ده و پانزده