دیزل آباد بین خیابانهای 100و101بر خیابان –نمایندگی سابق سایپا ( نمایندگی یاری )

رایگان

توضیحات

9809988311901005

140250460000130231
اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم  

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 9901105صادره از شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه وغیره  له  بانک سپه وعلیه  سیاوش یاری و برومند یاری وغیره محکوم به پرداخت مبلغ  7300000000  ریال ریال بابت اصل بدهی وسایر موارد مندرج در اجراییه 9910428311900298 مورخه 1399/09/24 در حق خواهان  بانک سپه  ونیم عشر دولتی 365000000ریال وپرونده های 0100534و0100517وغیره

واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مال موردمزایده :2/433  دانگ از شش دانگ یک دستگاه  ساختمان واقع در کرمانشاه دیزل آباد  بین خیابانهای 100و101بر خیابان –نمایندگی  سابق  سایپا ( نمایندگی  یاری )

مشخصات ثبتی : پلاک ثبتی 41فرعی از 19فرعی از 129اصلی

مشخصات مال مورد مزایده : پلاک  معرفی شده  با نمای  آلومینیومی  مشرف  به خیابان شرقی ،سوله فلزی  در منتهی الیه  غربی ، ساختمانی درهمکف  ونیم طبقه  در حد  شمال شرقی ، ورودی  در قسمت مرکزی  ورودی شرقی ، ساختمانی با 3سقف در حد جنوب شرقی ، قسمتی  مسقف در حد جنوبی ومحوطه غیر مسقف  به شرح  زیر می باشد .1-  سالن  صافکاری ونقاشی و تعمیرگاه خودرو به صورت  سوله  با سقف  شیروانی  قدیمی  به ابعاد حدود 20در 15/50( ابعاد به متر است ) ومساحت کل حدود 310مترمربع در  سه قسمت ، یکی  به ابعاد 20در10وبه مساحت حدود 200متر مربع که در قسمت ورودی  با سقف خرپای فلزی وشیروانی فلزی وکف سرامیک ، قسمت های دوم وسوم که از قسمت عرضی به دو قسمت مشابه  به ابعاد حدود 10در 5/50وهر یک به مساحت حدود 55متر مربع وجمعاً 110متر مربع  یکی با سقف کاذب آلومینیومی  و دیگری  در نیم  طبقه  میانی دارای  بالکنی به مساحت حدود 55متر مربع  بوده که با ورق و قوطی  پوشیده شده است  قابل ذکر است که ورودی  با درب فولادی کشویی از دو قسمت  انتهایی مجزی شده است .

2- محوطه  روباز  با سنگ کف گرانیت  به ابعاد  40در40( ابعاد سنگ  به سانتیمتر است )  به مساحت حدود 351متر مربع  که آثار  بر چیده  شدن  سقف  در سال 1401مشهود می باشد .

3-  ساختمان  اداری و  بایگانی  اسناد با اسکلت آجری  و سقف طاق ضربی  به صورت  همکف  ونیم  طبقه  همکف  که در طبقه همکف دارای فضاهای  سرویس بهداشتی حمام ورختکن به ابعاد حدود 7/80در 1/60ومساحت حدود 12/48 متر مربع  و سالن ادارای  به ابعاد 16/60در 7/80متر ومساحت حدود 126/36متر مربع با کف سرامیک و پوشش سقف تایل گچی  به ابعاد 60در60سانتیمتر  با ارتفاع سقف حدود 2/70متر دارای دو دهانه با در کرکر هایی  برقی در قسمت نمای بیرونی ودر شیشه ایی برقی اتوماتیک در قسمت داخلی است .  دیوارهای داخلی  با کناف  و به صورت  نور پردازی شده ودر قسمت انتهایی ودر مجاورت با فضاهای سرویس بهداشتی  حمام ورختکن  دارای کمد دیواری  چوبی است .  قابل ذکراست ارتفاع ورودی این قسمت حدود 5متر است .نیم طبقه همکف ( بالکن تجاری )  با پوشش کف سرامیک  پوشش دیوار ترکیبی از سرامیک و  طولی با ارتفاع حدود 2/10متر  و به ابعاد پی وی سی و سقف با ورق های پی وی سی حدود 13/60در 7/80متر ومساحت حدود 106/08مترمربع می باشد .

4- ورودی ماشین رو  مسقف  با خرپای فلزی و شیروانی پلاستیکی  به ابعاد حدود 10/50در4/50متر و مساحت حدود 47/25متر مربع وبا سنگ کف گرانیت به ابعاد 40در40سانتیمتر می باشد .

5- ساختمان  پذیرش  وانباری قفسه  بندی شده لوازم یدکی دو دهانه با در کرکره ایی برقی مشرف به خ شرقی ودر سکوریت  شیشه ایی داخلی  با اسکلت  آجری  و 3 سقف که طبقه همکف به ابعاد حدود 10/50در7/70متر ومساحت 80/85متر مربع با شیشه وکناف از انبار قفسه بندی شده لوازم یدکی مجزی شده و سنگ  کف گرانیت  به ابعاد 40در 40 سنتیمتر  پوشش دیوار به عرض 20سانتیمتر وپوشش سقف تایل گچی به ابعاد 60در60با ارتفاع سقف حدود 2/40متروطبقه اول به  صورت انباری به ابعاد حدود 10/50در7/70متر ومساحت 80/85متر مربع پوشش کف فلزی مضرس دیوار گچ کاری ودیوار و سقف سفید کاری شده وطبقه دوم به صورت انباری قطعات یدکی به ابعاد حدود 10/50در7/70متر و مساحت 80/85متر باکف سرامیک ودیوار وسقف سفیدکاری شده با گچ وپنجره های فلزی حفاظ دار  می باشد . ( طبقات همکف  اول ودوم  با بالابر برقی مستقر در کنج جنوب شرقی با یکدیگر ارتباط دارند ) .

6- قسمت تحویل خودرو  به ابعاد حدود 15در 4/80متر ومساحت 72متر مربع با اسکلت فلزی  وسقف طاق ضربی در طبقه همکف که قسمت فوقانی آن تخریب گردیده است .

7- سیستم سرمایش  بخاری گازی وسیستم سرمایش اسپلیت  یونیت وکولر آبی  است .

8- مالک ساختمان مدعی است ملک مورد نظر دارای یک انشعاب گاز و یک انشعاب آب ودو اشتراک برق تک فاز ویک اشتراک برق سه فاز و12خط تلفن می باشد.

ظمناًباتوجه به نامه شهرداری منطقه دو ملک موصوف  به مساحت 400متر مربع در کاربری قابلیت تجاری  و به مساحت 600متر مربع  در کاربری حمل ونقل انبار است .ملک موصوف دارای سوابق متعدد رهنی وبازداشتی می باشد کاربری ملک مورد نظر با قابلیت تجاری  وحمل ونقل وانبار بوده وتخلفات ساختمانی آن در رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد در خصوص موار  مشروحه ذیل به مبلغ 14567727676ریال بابت جرائم کمیسیون ماده صد و همچنین  طبق گواهی  واحد درآمد منطقه دو شهرداری کرمانشاه به مبلغ 12166738900ریال جمعاً به مبلغ 26734466576ریال بدهکار می باشد . کسری 26واحد پارکینگ با قدمت سال 1395 –  احداث انبار تجاری وبالکن تجاری خارج از حد تراکم ومسقف کردن ورودی تجاری خارج از حد تراکم می باشد . که با در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش 2/433دانگ از ششدانگ توسط هیات  کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ1402/07/12 بمبلغ 194/640/000/000 ریال قیمت گذاری شده ومزایده آن برای روزیکشنبه مورخ1402/10/03 ساعت 11صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراواقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدا دادگستری کل کرمانشاه طبقه همکف اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی  مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود  (( شرکت کننده در مزاید ه 10درصد مبلغ کارشناسی را باید قبل از برگزاری مزایده پرداخت کند وفیش آنرا تحویل اجرابدهد تا بتواند در مزایده شرکت کند ))(  شماره اطاق مزایده 37 ) هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد شماره حساب دادگستری 740100004056012907595698بانک ملي بنام سپرده دادگستري ) وشناسه پرداخت 964108156100019809988311901005

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی کرمانشاه : مهدی سهرابی