دو ملک مسکونی یکی به مساحت حدود 322/8 مترمربع و دیگری حدود 124 مترمربع

9929400000

توضیحات

شماره پرونده:
9609983749100138
شماره آگهی:
140009460000259268
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دهاقان/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده

دايره اجراي احكام حقوقي دادگستري دهاقان درپرونده نیابتی كلاسه0000012 اجرا محكوم لها فریبا دارش بروجنی فرزند حفیظ الله به طرفيت محمد سعیدی فرزند حبیب الله، مهدیه سعیدی فرزند حبیب الله، لیدا حسینی فرزند ناصر، به خواسته دستور فروش شش دانگ مشاع عرصه و اعیان پلاک ثبتی 167/184 بخش یک ثبت شهرضا واقع در گلشن(با مالکیت خانم لیدا حسینی به میزان: 16 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان، خانم فریبا دارش بروجنی به میزان 2 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان، حسین اکبریان مالک 20 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان و مرحوم حبیب الله سعیدی مالک یک دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعیان)، درنظردارد جهت استيفاي حقوق محكوم له پلاک ثبتی فوق واقع در گلشن، خیابان نبوت، فرعی 1- پلاک 18 و کد پستی: 8645115365 را بامشخصات: دوباب منزل مسکونی و مجزا از یکدیگر به شماره پلاک ثبتی 167/184 به مساحت446/8 متر مربع که دارای مشخصات ذیل می باشد را به فروش برساند:

1-منزل مسکونی قدیمی شامل همکف به مساحت عرصه حدود 322/8 مترمربع و اعیانی حدود 215 متر مربع دارای دیوارهای باربر، سقف تیرآهن و بتن، سطوح داخلی گچ و سرامیک، نماسازی سمت کوچه ندارد، سمت حیاط سرامیک، کف موزائیک، آشپزخانه و سرویس کاشی، کابینت فلزی، پنجره ها فلزی، پارکینگ به صورت ارایشگاه زنانه، دیوارهای حیاط آجر، کف حیاط خاکی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد.

2- پلاک مسکونی جدید به مساحت عرصه حدود 124 مترمربع و اعیانی شامل همکف مساحت حدود 92 مترمربع دارای سقف های تیرچه بلوک، دیوارهای داخلی گچ و سرامیک، سرویس و آشپزخانه کاشی، کابینت فلزی، پنجره ها فلزی، نماسازی سرامیک، کف حیاط موزائیک و دیوارهای حیاط سرامیک و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد.

ارزش کل پلاک به مساحت عرصه 446/8 متر مربع و اعیانی ساختمان جدید به مساحت 92 متر مربع و اعیانی ساختمان قدیم به مساحت 215 متر مربع و حیاط سازی و انشعابات و امتیازات جمعا به مبلغ 9/929/400/000 ریال برآورد می گردد وقيمتي كه مزايده ازآن شروع مي گردد مبلغ 9/929/400/000 ریال مي باشد را ازطريق مزايده به فروش برساند لذاجلسه مزايده روز دو شنبه14/11/1400ساعت 9صبح درمحل اجراي احكام حقوقي دادگستري دهاقان برگزارمي گردد وطالبين مي توانند 5 روز قبل ازمزايده به آدرس گلشن، خیابان نبوت، فرعی 1- پلاک 18 و کد پستی: 8645115365 مراجعه و از مورد مزايده بازديد نمايند .خريداركسي است كه بالاترين قيمت راپيشنهاد نمايد.خريدارمي بايستي 10 درصدقيمت پيشنهادي رافي المجلس ومابقي راظرف يك ماه ازتاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستري واريزنمايد درغيراينصورت 10 درصداوليه پس ازكسرهزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط خواهدشدوشخص قبل ازوي كه بالاترين قيمت راپيشنهادنموده برنده محسوب مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

14/11/1400ساعت 9صبح