دو ملک تجاری مسکونی

16000000000

توضیحات

طلاعات آگهی
9409980241600351

140091460000612666
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

متن مزایده اموال غیر منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده محکوم لهم آقاي سعيد زارع عليه آقايان علي- داود- حسين و خانمها ميترا  – مريم- شبنم- مهناز- مينا- مرضيه -همگي زارع نژاد اشکذري و خانم فاطمه صغري دهقاني و مبني بر تقسيم ترکه مرحوم عباس زارع نژاد اشکذري و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت که نیابت قضایی از اجرای احکام مدنی مجتمع شهید باهنر تهران به این مرجع قضایی اعطاء شده است لذا با عنایت به معرفی اموال مرحوم عباس زارع اشکذری از طرف وراث وی که شامل دو قطعه ملك به شماره پلاكي ثبتي 198/82 و 272/82 و ارزيابي دو قطعه  به آدرس : كهريزك – بلوار شهيد بهشتي – مقابل دادگاه كهريزك، كوچه شهيد چمران نبش جنوب غربي خيابان شهيد رجايي پلاكهاي 15 و 150 معين گرديد كه دو پلاك ثبتي مذكور شامل عرصه يك ساختمان قديمي باموقعت نبش دوبر خيابان چمران و خيابان شهيد رجايي واقع گرديده است كه در دو بخش احداث بنا گرديده است كه بخش شمالي ملك مشتمل بر يك باب منزل مسكوني قديمي ساز كلنگي بامساحت 25/105 مترمربع با شماره پلاك ثبتي 198 فرعي از 82 اصلي مي باشد كه به لحاظ اعيان داراي يك طبقه قديمي سازمي باشد، دسترسي ملك به گذرها از طريق درب واقع در كوچه شهيد رجايي امكان پذير مي باشد. همچنين ملك تجاري مورد نظر با مساحت 60 مترمربع تجاري و مابقي به صورت عرصه مسكوني با مساحت كل 105 مترمربع به شماره پلاك ثبتي 272 فرعي از 82 اصلي كه در موقعيت جنوبي مك واقع گرديده و با كركره نصب شده به خيابان شهيد چمران مشرف مي باشد. مغازه تجاري مذكور به صورت يك طبقه با طاق ضربي احداث بنا گرديده و داراي ارتفاع حدودا 4 متر موجود مي باشد كه اين مغازه بنا بر شواهد و توضيحات مطلعين محلي به صورت شعبه توزيع نفت سفيد فعال بوده است. با توجه به توضيحات فوق الذكر و جانمايي پلاك ثبتي مسكوني به شماره 198 فرعي از 82 اصلي با حروف ABCD و پلا ك ثبتي مربوط به مغازه تجاري به شماره پلاك ثبتي 272 فرعي از 82 اصلي با حروف BCEF جانمايي گرديده شد. ارزيابي انجام شده جهت دو پلاك ثبتي مذكور جهت قيمت پايه مزايده به شرح ذيل مي باشد: 1- ملك مسكوني با شماره پلاك ثبتي 198 فرعي از 82 اصلي با مساحت 25/105 مترمربع به مبلغ 16000000000ريال معادل يك ميليارد و ششصد ميليون تومان برآورد واعلام مي گردد.

2- ملك تجاري – مسكوني به شماره پلاك ثبتي 272 فرعي از 82 اصلي با مساحت ششدانگ 105 مترمربع كه ميزان 60مترمربع آن تجاري و مابقي به صورت عرصه مسكوني با مساحت 45 مترمربع به مبلغ 26/000/000/000 ريال معادل دو ميليارد و ششصد ميليون تومان براورد و اعلام مي گردد. که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم لهم برای مزایده پلاک های  ثبتی تعرفه شده مقرر شده در روز 1400/11/17 از ساعت 10 الی 11 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد  ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از پلاک های ثبتی مورد مزایده داده شود .

یوسف بدری-دادورزدفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/17 از ساعت 10 الی 11