دو قطعه زمین واقع در لامرد

7600000000

توضیحات

9609987197100703

140012460000253918
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان لامرد

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم”

نظربه برمحکومیت حسین واله فرزند محمد به پرداخت تعداد 100 سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له سپیده زمانی فرزند منصور و پرداخت حق الاجرا در حق صندوق دولت وبا توجه به کارشناسی بر روی یک فقره ملک به شرح ذیل می باشد.

ملک مورد ارزیابی دو قطعه زمین واقع در لامرد – شرق بلوار شیخ انصاری است که قطعات معرفی شده در حال حاضر یکی ( شرقی) زمین خالیه و در دیگری ( غربی) اسکلت یک ساختمان با سیستم بنایی در دو طبقه به مساحت زیربنای تقریبی 326 متر مربع ( مطابق پروانه احداث بنای ارائه شئه ) استقرار دارد و در نقشه تفکیکی شهرداری به شماره های 100 و 101 مشخص شده اشت  ، باالتفات به موضوع کارشناسی ، نتایج مشاهدات ، معاینه محلی و بررسی های انجام شده با توجه به موقعیت و ابعاد هندسه ارزش پایه قطعه معرفی شده تفکیکی 100 که دارای مساحت 298 متر مربع است و در آن یک ساختمان دو طبقه ( پایان اسکلت و زیرسازی دیوار حیاط) به مساحت حدود 326 متر مربع مطابق پروانه ساخت موجود در پرونده احداث شده ارزش تقریبی ملک به عدد 13/500/000/000 ریال ( یک میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون تومان ) مورد ارزیابی میباشد. این اجرا درنظردارد ازطریق مزایده به میزان شش دانگ قیمت پایه مزایده به مبلغ 13/500/000/000 ریال ( یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان) به فروش برساند و ارزش پایه قطعه معرفی شده به شماره تفکیکی 101 دارای مساحت حدود 300 متر مربع است و ابنیه های در آن احداث نشده است و جواز ساخت 338/60 متر مربع بر روی آن صادر که در پرونده موجود استبا در نظر گرقتن ابعاد – مساحت – موقعیت و سمت قرارگیری و لحاظ جهات ذی اثر در موضوع به طور تقریبی مبلغ 7/600/000/000 ریال ( هفتصد و شصت میلیون تومان).  این اجرا درنظردارد ازطریق مزایده به میزان شش دانگ قیمت پایه مزایده به مبلغ 7/600/000/000 ریال ( هفتصدو شصت میلیون تومان) به فروش برساند. لذا طالبین می توانند درجلسه مزایده به تاریخ 1400/11/16 ساعت 9/00 درمحل اجرای احکام حقوقی دادگستری لامرد شرکت نموده وپیشنهادات خودرا ارائه نمایند . برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید . ده درصد مبلغ ملک قبل از آغاز مزایده با ارائه رسید به صندوق سپرده دادگستری واریز نمایند و قبض آن را قبل از مزایده تحویل واحد اجرا نمایند . و پس از برنده شدن می بایست کل مبلغ مورد مزایده را نقداً و در همان زمان مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده املاک را مشاهده نمایند . همراه داشتن کارت ملی و ثبت نام ثنا جهت شرکت کنندگان در مزایده الزامی است. هزینه درج آگهی وتشریفات مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/16 ساعت 9 صبح