دو قطعه باغ

16000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988520200341
شماره آگهی:
140028460000019612
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/30
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

به موجب دادنامه شماره 9909978520200491 صادر شده از شعبه 2 حقوقی نهاوند موضوع پرونده اجرايي كلاسه 9901111 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند فرخ نوابی فرزند محمدعلی و غیره محکوم هستند به فروش ماترک مرحوم محمدعلی نوابی ، اين اجراء به درخواست محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از ساعت 11 تا 12 مورخه 1400/03/17 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه خريدار در مهلت يكماه مقرر تهيه وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح ميباشد:

1-ارزش شش دانگ یک قطعه باغ واقع درکوهانی برابرقرارداد1360/02/01 که بمساحت 4800متر مربع میباشد در مجموع معادل 6/240/000/000ریال میباشد که ارزش 3دانگ مشاع آن معادل 3/120/000/000ریال اعلام میگردد

2-ارزش کل 2دانگ نسق زراعتی در روستای سالار آباد تحت پلاک ثبتی 35 واقع در بخش 4دهستان سامن ملایر که معادل 2هکتار اراضی آبی و36هکتار اراضی دیم بقرار مذکور میباشد الف *ارزش 2 هکتار اراضی آبی با توجه به وضعیت وشرایط وموقعیت آنها درمجموع معادل 5/200/000/000ریال میباشد ب*ارزش 36 هکتار اراضی دیم در مجموع معادل10/800/000/000ریال اعلام میگردد ضمن اینکه مجموع اراضی آبی ودیم بشکل مشاع میباشد ومجموعاًمبلغ 16/000/000/000ریال میباشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.17 ساعت 11