دو فقره سیم کارت 09127213610 و 09100700042

85000000

توضیحات

9809980916801465

140091460000569555
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خط همراه کلاسه پرونده 0000635/619/4 ج  در خصوص اجراییه صادره  از حوزه 619 شورای حل اختلاف 12و13 تهران له آقای    علیرضا پاک روش  علیه آقای  مرتضي  خسروبكي  محکوم به پرداخت مبلغ  235/507/500  ریال بابت محکوم به و پرداخت مبلغ    11/525/375ریال بابت نیم عشر دولتی ، حسب تقاضای محکوم له خطوط  تلفن همراه محکوم علیه توسط اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه شماره 269-ک  مورخ  1400/09/02 خطوط تلفن همرا ه متعلق به محکوم علیه به شماره  بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید:

09127213610 به مبلغ 75/000/000 ریال -09100700042 به مبلغ 10/000/000 ریال 

با امعان نظر نسبت کد خطوط مورد نظر و ترتیب ارقام و رعایت جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه مزایده خطوط مورد کارشناسی به09127213610به  مبلغ75/000/000 ریال و 0910070042 به مبلغ 10/000/000 ریال  جمعا به مبلغ 85/000/000 ریال در این زمان برآورد و اعلام نظر می گردد. علی ایحال نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابلاغ که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده لذا مقرر گردیده است اموال منقول موصوف در تاریخ 1400/11/03 روز  یکشنبه ساعت 30 : 10 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 12 و 13 تهران واقع در تهران – دروازه شمیران – خیابان شهید ناطقی – شورای حل اختلاف مجتمع 12 و 13 تهران از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه  کارشناسی جمعا به مبلغ  85/000/000ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه ( یک ماه ) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر الباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق  دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود .  منشي دفتر واحد اجراي احكام شعبه  چهارم اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران-تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 روز  یکشنبه ساعت 30 : 10