دو عددخط تلفن همراه 09124057411و09111542070

150000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003722026
شماره آگهی:
140168460000561833
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

احتراما بموجب پرونده اجرایی به کلاسه 0100776/4/ج له آقای محمد تقی امری علیه آقای فردین قنبری به خواسته مطالبه وجه که محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 9/296/136/078ریال بعنوان محکوم به ومبلغ 464/806/803ریال بعنوان نیم عشر اجرایی گردیده که درراستای اجرای حکم دو عددخط تلفن همراه 09124057411و09111542070توقیف وبا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل مورد ارزیابی گردید

مشخصات خط :یک فقره خط موبایل به شماره 09124057411که باتوجه به ارزیابی کارشناس منتخب ارزش خط 150/000/000 ریال وخط تلفن همراه به شماره 09111542070بمبلغ 100/000/000ریال قیمت گذاری شده است

نظریه کارشناسی :با عنایت به تمامی موارد مطروحه ودرنظر داشتن عرف روز بازا روتعیین بهاءبرمبنای پایه کارشناسی قیمت این دوخط موبایل برابر مبلغ 25/000/000 تومان معادل دویست وپنجاه میلیون ریال ارزیابی میگردد

مقرراست خودرو موصوف درتاریخ 1401/11/5ساعت 9/30صبح از طریق مزایده ودر اتاق مزایده مجتمع قضایی شهید صدر واقع درخیابان شیخ بهایی -بالاتراز میدان شیخ بهایی -12متری اول -انتهای کوچه به فروش میرسد .مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده وبه فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده وموظف است مبلغ 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده والباقی ثمن را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده وقبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ 10درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده ومزایده تجدید میگردد . ضمنا اشخاصی که خواهان خرید موضوع مزایده میباشند باید قبل از شروع مزایده نسبت به ارائه مبلغ پیشنهادی درپاکت مهرشده وبسته به مدیر اجرای احکام ارائه نماید

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/5