دو خط تلفن همراه به شماره های 09125231631 و09122283905

200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920003046788
شماره آگهی:
140168460000546634
شعبه صادر کننده:
شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

نظر به اینکه محکوم عليه حامد رجبي فرزند علي احمد کد ملي 0072075627 به موجب دادنامه شماره 821370 مورخ 02/ 12/ 1400 صادره از شعبه 5 تجديد نظر استان تهران به اتهام کلاهبرداري از طريق فروش مال غير به تحمل 6 ماه حبس و 700/000/000 ريال رد مال و همين ميزان جزاي نقدي محکوم گرديده است لذا این اجرا در نظر دارد جلسه مزایده ای به منظور فروش دو خط تلفن همراه به شماره 09125231631 به ارزش کارشناسی 100/000/000 ریال و 09122283905 به ارزش کارشناسی 200/000/000 ریال در صورت نداشتن معارض و منع قانونی جهت هر گونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی که ممکن است وجود داشته باشد در تاریخ 1401/10/25 ساعت 12 الی 13 در محل شعبه اجرای احکام برگزار نماید . کسانی که قصد شرکت در جلسه مزایده را دارند، 10 درصد از مبلغ ارزیابی را نقدا بهمراه داشته و یا به حساب سپرده دادسرای ناحیه 5 تهران واریز و فیش آنرا در جلسه ارائه نمایند و برنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید.

دادیار شعبه 5 اجرای احکام دادسرای ناحیه 5 تهران – زهره روزگار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25