دو برجک نگهباني آهني يک منبع آب هوايي آهني رباط کریم

170000000

توضیحات

9709982290100566

140091460000566484
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمــــه تعــــالـــي 

آگهي مزايده اموال منقول (نوبت اول) 

به موجب پرونده کلاسه 9903036 محكوم عليه شرکت پايسته فلز ايران محکوم است به پرداخت 119/605/128ريال در حق محکوم له رحمت مهدوي کلور و مبلغ 500/000ريال بعنوان نيم عشر دولتي و چون نامبرده در موعد مقرر قانوني مفاد حکم را اجراء نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموال منقول محکوم عليه به شرح زير به وسيله اين اجراء توقيف و توسط کارشناس ارزيابي گرديده است و مقرر است از طريق مزايده در تاريخ 1400/10/22ساعت 12 الي 13ظهر در محل اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم به فروش برسد . مال متعلق به کسي است که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد . طبق ماده 129قانون اجراي اجکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرار گردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد . در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد ، ده درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد . شکايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يک هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي شود و قبل از انقضاي مهلت مذکور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شکايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد .ضمناً طالبين مي توانند طبق ماده 126 قانون اجرا ظرف 5روز قبل از مزايده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگي اجراء از اموال بازديد نمايند.اموال مورد مزايده 1-دو برجک نگهباني آهني هرکدام به ارزش 60/000/000ريال معادل شش ميليون تومان و جمعا به ارزش 120/000/000ريال معادل دوازده ميليون تومان ميباشد .2-يک منبع آب هوايي آهني به ارزش 50/000/000ريال معادل پنج ميليون تومان ميباشد. ارزش مجموع اقلام فوق با توجه به وضعيت موجود جمعا به مبلغ 170/000/000ريال برآورد ميگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22ساعت 12 الي 13ظهر