دو باب ملک مسکونی

رایگان

توضیحات

9709980210500434

140068460000493252
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اصلاحیه تاریخ مزایده

پیرو اگهی مزایده به شماره 0068460000489145 مورخ 1400/10/04 از بابت دو باب منزل مسکونی به شماره ثبتی 20684 فرعی از 4731 اصلی مفروز از 6267 6206 فرعی از اصلی و شماره ثبتی 21870 فرعی از 4731 اصلی از 894 فرعی از اصلی مذکور مربوط به ابراهیم مرادی و محکوم له اقای رسول گودرزی بدینوسیله تاریخ برگزاری مزایده مورخ 1400/11/03ساعت 12 ظهر صحیح می باشد این اصلاحیه جهت اصلاح تاریخ مزایده فوق صادر می گردد(تاریخ 1400/11/09 باطل می باشد)

دادورز اجرای احکام مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03ساعت 12 ظهر