دو باب مغازه به نشاني : پاكدشت – مامازند – ميدان شعبه نفت

420000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920000242588
شماره آگهی:
140191460000550792
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0100789 بموجب اجرائیه به کلاسه 0100231 لهم مریم ، منیر، زهرا ، فاطمه و معصومه جملگی عرب علیه ملوک و حسن هر دو عرب صادره ازشعبه پنجم که طی آن محکوم علیها محکومند به تقسیم ترکه دوباب مغازه وفق رای تحریر ترکه به نحو فروش و تقسیم وجوه آن بین وراث به میزان سهام پرداخت مبلغ 1/170/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم لهم و پرداخت مبلغ 1/500/000 ريال بعنوان نیم عشر دولت در حق صندوق دولت اعلام گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل دو باب مغازه توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی : ارزیابی شش دانگ عرصه و اعیان دو باب مغازه به نشاني : پاكدشت – مامازند – ميدان شعبه نفت -خيابان اصغر محمدي -نبش كوچه گلستان – پلاك 186 -ملك مورد تعرفه از دو ضلع جنوب و غرب به دو معبر موجود مشرف بوده و طبق شواهد و مجاورين داراي اصلاحي از سمت اين دو معبر ميباشد در حدود70 مترمربع شامل دو باب مغازه قديمي يك طبقه ، فاقد اسكلت و سقف طاق ضربي ، كف موزائيك ، سقف و ديوارها گچ كاري كه در بيشتر قسمتها تخريب شده ، نماي بيروني سيمان سفيد و داراي درب ورودي فلزي و كركره ورق موجدار قديمي و طبق اظهارات داراي آب و برق مشترك مي باشد در زمان بازديد هر دو باب مغازه داراي متصرف بوده و مغازه شرقي داراي شغل يخچال سازي و مغازه سرنبش داراي كسب سقف كاذب فروشي بود . با توجه بوضعيت و مساحت و موقعيت زماني و مكاني و مجاورين ، در صورت نداشتن رهني ، بازداشتي ، اصلاحي و بدهي به ادارات و شهرداري و غيره (تسويه كامل با ادارات و بخصوص با شهرداري) ارزش كل ششدانگ عرصه و اعيان كل ملك مورد تعرفه ، جهت قيمت پايه مزايده در صورت تخليه كامل و بلامعارض بودن ملك و عدم واگذاري سرقفلي مغازه ها ، مبلغ 42،000،000،0000 ريال ، معادل چهار ميليارد و دويست ميليون تومان اظهار نظر مي گردد.نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده

مورخ 1401/11/10 روز دوشنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10