دوواحد آپارتمان خیابان شهید مدنی

2875000

توضیحات

9809987799400567

140068460000519521
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 8 تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه 0000305/ج2 مطروحه در شعبه 2 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 8 تهران موضوع شکایت شادی حاتمی و قاسم مصطفایی و هومن حاتمی علیه سید ولی اله میریحیی فرزند سیدمصطفی به اتهام انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول که محکوم علیه به پرداخت مبلغ 4/100/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت و همین مبلغ در حق شاکی قاسم مصطفایی محکوم شده است. در این خصوص قدرالسهم محکوم علیه از دو واحد آپارتمان به پلاکهای ثبتی 5207 فرعی و 5212 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 11 تهران هر کدام به مساحت 62/5 مترمربع و هر یک به میزان هفتاد و پنج صدم دانگ از ششدانگ توقیف و با مشخصات و بشرح زیر توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفت و مصون از اعتراض باقی مانده است.

 نشانی ملک: تهران خیابان شهید مدنی شمالی خیابان ولیعصر کوچه مهدی پلاک 20

  پلاک ثبتی 5212 فرعی از 49 اصلی و 5207 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 11 تهران با پلاکهای 2687 و 6869 و 3350 فرعی از 49 اصلی تجمیع شده و در قالب یک ساختمان 6 طبقه شامل طبقه همکف جهت پارکینگها و انباریها و 5 طبقه روی همکف که طبقات اول الی چهارم هر کدام شامل 4 واحد مسکونی و طبقه پنجم جهت سه واحد مسکونی مجموعاً 19 واحد مسکونی احداث گردیده است. ساختمان دارای نمای سنگ و آجر نسوز دارای یک دستگاه آسانسور و انشعابات آب و برق و گاز و درب ورودی نفررو و سه درب ورودی ماشین رو کرکره ای و پنجره های دوجداره میباشد.

با عنایت به جمیع جهات و موقعیت ملک ارزش ششدانگ هر یک از آپارتمانهای مذکور فارغ از هرگونه دیون و تعهدات به هر یک از سازمانها، ارگانها، شهرداری، بانکها و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه خلافی و غیره مبلغ 23.000.000.000 ریال معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد و اعلام گردید. و بر این اساس ارزش 0/75 دانگ مشاع از ششدانگ آن برابر با مبلغ 2.875.000.000ریال معادل دویست و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان اعلام میگردد. 

فلذا مقرر گردید مزایده در تاریخ 1400/11/18 روز دوشنبه ساعت 10:00 الی 11:00 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 8 تهران واقع در بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی (رسالت) بین اتوبان شهید صیاد شیرازی و امام علی (ع)، نبش خیابان شهید اثنی عشری برگزار خواهد شد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی نقداً و فی المجلس (واریز به حساب سپرده دادگستری) دریافت و شخص برنده میبایستی الباقی ثمن مزایده را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299034006 (شماره شبا 180170000002171299034006) نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض واریزی را تحویل نماید. در غیر اینصورت وجه پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

عباس بختیاری – مدير دفتر شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 8 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/18 روز دوشنبه ساعت 10:00 الی 11:00 صبح