دوواحدمسکونی

18000000000

توضیحات

9809987126000013

140012460000187026
شعبه 2 اجراي احكام دادگاه انقلاب شيراز

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 980967  شعبه 2 اجرای احکام انقلاب شیراز و حسب دستور معاون محترم دادستان،  ششدانگ پلاك ثبتي 1792/7489 به شماره ثبتي 3536839 ، صفحه 483 ، دفتر 1002 واقع در بخش چهار شيراز به نشاني: شيراز- بلوار عدالت جنوبي- كوچه 35- فرعي 35/13 – كدپستي: 33315-71676 و 33316-71676 كه حسب مندرجات تصوير سند مالكيت سند به نام آقاي رضا رستمي داليني صادر گرديده، بازديد و بررسي به عمل آمد، كه نتيجه به شرح زير اعلام مي گردد: نوع بنا و مشخصات فني آن: در عرصه پلاك مذكور به مساحت 136 مترمربع ( مندرج در تصوير سند مالكيت ) يك ساختمان دو طبقه اسكلت بنايي به صورت دوبلكس با زيربناي حدود 268 مترمربع  نما آجر  مشتمل بر دو واحد مسكوني مستقل  هر واحد داراي دو اتاق با پوشش كف سراميك  ديوارها نقاشي با سيستم باربري سقف تيرچه بلوك، داراي انشعابات آب و برق و گاز سيستم گرمايشي بخاري و سيستم سرمايشي كولر احداث گرديده است. ارزيابي: با توجه به محل وقوع ملك، قدمت بنا، ميزان مساحت عرصه و اعيان نوع و كيفيت مصالح مصرفي در ساختمان و در نظر گرفتن ساير جهات موثر بر كارشناسي ارزش ششدانگ پلاك صدرالذكر جهت تشريفات مزايده با فرض صحت اصالت اسناد مالكيت مبلغ 18/000/000/000 ريال ( هيجده ميليارد ريال ) اعلام مي گردد. توضيحات: ارزيابي مذكور بدون احتساب بدهي احتمالي پلاك به بانكها يا ارگانهاي دولتي يا بازداشت در مراجع قضايي و يا اداره اجراي ثبت مي باشد كه در صورت صلاحديد از اداره ثبت اسناد و املاك استعلام پذيرد.  که بازداشت می باشد، با توجه به عدم معرفی محکوم علیه از سوی وثیقه گذار رضا رستمی  از طریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی و رعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، رأس ساعت  صبح 9:30  مورخه 1400/10/04  در دفتر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه انقلاب شیراز واقع در دروازه قرآن، بلوار آیت الله ربانی شیرازی به فروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری شروع و شخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند، برنده مزایده خواهند بود. برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقدا و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند. چنانچه برنده در وقت مقرر ظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند ،سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. ضمنا متقاضیان می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده از ملک دیدن و در خصوص موارد مورد نظر اطلاع کسب نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

صبح 9:30  مورخه 1400/10/04