دوظرف 20لیتری نانوسیلیکون

1200000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982161301111
شماره آگهی:
140168460000590026
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول(نوبت اول)

مطابق پرونده اجرایی کلاسه 0000552/ج ودادنامه واجرئیه صادره از77دادگاه حقوقی تهران له آقای حامد خواجه اختران علیه آقای هومن زارع گاریزی که به پرداخت مبلغ 836/089/283ریال بابت محکوم به ومبلغ 41/804/464ریال بابت نیم عشردولتی محکوم شده است.لذا جهت استیفاء محکوم به شخص ثالث اقدام به تعرفه مال (نانوسیلیکون)نموده که جهت فروش توسط احداز کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است.مال واقع درفدائیان اسلام کوچه شهریاری پلاک9 انبار صدرقائم می باشد.بازدیدازدوظرف 20لیتری نانوسیلیکون بعمل آمدواز نظرکیفیت بسته بندی وپلمپ بودن ظروف اطمینان حاصل گردیدوقیمت هرظرف نانوسیلیکون مورد بازدیدپلمپ با قابلیت رقت تا100برابرهرظرف 20لیتری بمبلغ600/00/000ریال وجمعا 1/200/000/000ریال ارزیابی می گردد.مال فوق به جهت عدم توافق طرفین جهت فروش از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/18ساعت 10:30 در دفتر مزایده (اتاق مزایده) مجتمع قضایی شهیدصدر تهران به نشانی خیابان شیخ بهایی شمالی خیابان 12 متری اول طبقه اول اتاق مزایده مجتمع صدر از طریق مزایده بفروش می رسد خریدا میتوانند 5 روز قبل از مزایده از مال توقیفی مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده حاضر گردند . نحوه برگزاری مزایده 1-مزایده خودرو موصوف با مشخصات فوق الاشاره از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد

2- 10درصد از کل مبالغ پیشنهادی فی المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت 30روز دریافت خواهد شد

3-در صورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.

4-کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده میباشد

 

مدیر شعبه سوم اجرای احکام مدنی صدر- ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/18