دوطبقه مسکونی بلوارمفتح

1091851900

توضیحات

9809983665601249

140009460000257187
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي علي رييسي عليه آقايان سيد عليرضا شکر فروش و محمد حسن زاده به مبلغ 600/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: پلاک ثبتي 1388 فرعي از 13  اصلي بخش 2 کاشان واقع در بلوار مفتح -ميدان 14 معصوم -خيابان مجتمع کتابچي- کوچه پيمان- بن بست پيمان 4

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/06   از ساعت 11/30 در واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : 6دانگ پلاک فوق داراي 189/33 متر مربع عرصه طبق سند و اعياني در 2طبقه مسکوني همکف و اول جمعا حدود 230 متر مربع که طبقه همکف با سقف پوششي و طبقه اول سقف ضربي اهني(حدود 20متر طبقه اول سقف شيرواني) و زير زمين حدود 20 متر مربع (انباري) با قدمت بيش از 40 سال داراي انشعاب آب و برق و گاز با توجه به مراتب فوق ارزش 6دانگ عرصه واعيان پلاک فوق برابر 8/800/000/000 ريال و سهم مالک فوق ميزان 67 سهم از 540سهم معادل 1/091/851/900 ريال ارزيابي گرديده است و به ميزان محکوم به ، به فروش ميرسد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/06   از ساعت 11/30