دوسیمکارت912

240000000

توضیحات

9809981070700933

140091460000579433
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه  0000578 محکوم علیه حبیب ایرانشاهی محکوم است به پرداخت مبلغ 1/163/367/039 ریال بابت محکوم به درحق محکوم له اکبر نصر الهی  و همچنین مبلغ 25/000/000 ریال  بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت لذا باتوجه به توقیف خط تلفنهای  به شماره 09122520592  و 09124136339 می باشد که متعلق به محکوم علیه و حسب تقاضای محکوم له اموال مذکور ازطریق مزایده بفروش می رسد .اموال مذکوربدون درنظرگرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان 240/000/000 ریال ارزیابی شده است. مزایده درتاریخ 1400/10/22   ساعت 16:30درمحل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 16تهران به نشانی  بزرگراه بعثت خیابان تقوی شورای حل اختلاف منطقه16تهران برگزار می شود مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه بالاترین پیشنهاد واگذار می شود.10درصد مبلغ مزایده فی المجلس ازخریداراخذ می شودومابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایده وصول خواهد شدچنانچه خریدارظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننمایدسپرده وی پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال موردمزایده برعهده خریدار می باشد.همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت درمزایده الزامی است.  

اطلاعات بیشتر

مهلت

مزایده درتاریخ 1400/10/22   ساعت 16:30