دوتخته فرش

98000000

توضیحات

140009920000602957

140009460000256658
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان كاشان

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کاشان با توجه به اجرائیه صادره از شعبه یازدهم علیه فاطمه حسنی با وکالت خانم مرجان پری طاهری مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی مقداری از اموال محکوم علیه شامل: 

تعداد2 تخته فرش ماشيني 9 متري(3.5*2.5) 700 شانه تراكم 2550 ازجنس اكرليك hcpx2 ده رنگ نقشه كد 1115 رنگ زمينه طوسي با ليبل فرش بيكران وارزش هر تخته بمبلغ 49000000 ريال جمعا 98000000 ريال( نود و هشت ميليون ريال) مي باشد.

توقیف پس از اجرای تشریفات قانونی و اینکه کارشناس رسمی/منتخب دادگستری پس از بازدید بشرح ذیل اقدام به ارزیابی نموده در تاریخ 1400/11/17 از ساعت 11 الی 12 به مزايده مي گذارد و به هرکسي يا کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع  والاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به او فروخته خواهد شد. خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين  و حداکثر آن از یک ماه تجاوز نمی کند می بایست پرداخت نماید چنانچه خریدار در مهلت مقرر تعیین شده نسبت به پرداخت مابقی بهاء اقدام ننماید سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزایده تمدید خواهد گردید.کسانیکه مایلند اموال را ملاحظه و بازدید نمایند می توانند 5 روز مانده به وقت مزایده به دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان مراجعه نمایند. ضمنا مزایده در دایره اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری کاشان برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/17 از ساعت 11 الی 12