دستگاه کارتن زن ساخت شرکت کارا

100000000

توضیحات

دستگاه کارتن زن ساخت شرکت کارا

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/26