دستگاه چند کاره بسته بندی میوه مدل TIS-SPEL -352 به نام تجاری TISRIA ساخت ژاپن سال ساخت 2012

2450000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980241700093
شماره آگهی:
140091460000618459
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم

درخصوص کلاسه اجرایی 0000182 دعوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به طرفیت آقای هادی محمدی جلسه مزایده ای مورخه 1400/11/25 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از اموال واقع در فیروزکوه – شهرک صنعتی امیریه – بلوک GD37 پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشود و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد.طرفین هم حق شرکت در مزایده را دارند. تعیین مبلغ واریزی پس از انجام مزایده با اجرای احکام مدنی می باشد در صورت تعیین درصدی از کل مبلغ مزایده ، برنده مزایده مکلف به واریز آن در همان روز می باشد و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریز شده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد. مزایده راس ساعت 10 صبح شروع می شود.ضمناً درصورتی که مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

لیست اموال موضوع مزایده: فروش دستگاه چند کاره بسته بندی میوه مدل TIS-SPEL -352 به نام تجاری TISRIA ساخت ژاپن سال ساخت 2012 به ارزش 2/450/000/000 تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه – مظاهر اسفندیار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 ازساعت 10 صبح الی 10/30 صبح