دستگاه پر کن نوشابه

270000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709988110100027
شماره آگهی:
140028460000017889
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول (توقیفی)

مورد مزایده : دستگاه پرکن بطری نوشابه

در پرونده کلاسه 9900570 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 1 محاکم حقوقی دادگستری همدان – شعبه 2 اجرای احکام مدنی

محکوم له : علی کیهانی حمید فرزند ابوالفضل

محکوم علیه: شرکت سامان نوش

آدرس اموال توقیفی : همدان – شهرک صنعتی بوعلی- خیابان 14

مالک : شرکت سامان نوش

اصل محكوم به : مبلغ 698/082/500 ریال و نیم عشردولتی برابر قانون.

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقیف دستگاه پرکن نوشابه نموده است.

مورد مزایده : دستگاه پرکن بطری به ظرفیت 18/24/6 عدد در دقیقه ساخت شرکت EKTAM ترکیه با مدت زمان کارکرد حدود 15 سال بهمراه متعلقات جانبی و تابلوی الکترونیکی در تاریخ کارشناسی 1400/1/30 به مبلغ 2/700/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/24 ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.24 ساعت8.30