دستگاه لیزر ترمیم بافت

9500000000

توضیحات

9609980708100723

140012460000244884
شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده  981384 اجرایی  شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز موضوع اجرائیه صادره از شعبه 13  دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له  ناصر وطن خواه   فرزند عبدالکریم با وکالت افشین طالب زاده سروستانی و عبداله زارعی   وفق قانون اجرای احکام مدنی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه  مجید انقیاد فرزند عبدالکریم   به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ    6/782/944/350 ریال (مبلغ   6/302/889/860 ریال بابت محکوم به +   مبلغ 315/144/490 ریال بابت هزینه اجرا +164/910/000 ریال بابت مابه التفاوت هزینه دادرسی درحق دولت   )  را نموده اند ، لذا ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز  شنبه مورخ  1400/11/02      از ساعت 9 الی 10 صبح در شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – بن بست شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند.قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  کارشناسی به شماره  1400220315719601 مورخ  1400/09/23  مبلغ   9/500/000/000 ریال میباشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 10% قیمت کارشناسی  را به حساب شماره ir080100004058012907627341 در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی واریز و اصل  فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند و وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش تودیعی را به اجرا تسلیم و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی مزایده نوبت اول می باشد. مشخصات و آدرس اموال مورد  مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی :

یک دستگاه ليزر ترميم بافت hiro ساخت كمپاني DEKA كشور ايتاليا با دو عدد هندپيس استاندارد و djd ساخت 2012 ميلادي با كاركرد 16 ميليون پالس كه عملكرد دستگاه با هر دو هندپيس در انرژي هاي مختلف ، بافت هاي مختلف و زمان هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت و از صحت عملكرد دستگاه اطمينان حاصل شد.

 

مدیردفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز-سعید منصوری 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز  شنبه مورخ  1400/11/02      از ساعت 9 الی 10 صبح