دستگاه فریز تعویض گلس مارکتولز ام اچ اس تعداد4عدد

1760000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007010648
شماره آگهی:
140168460000564027
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مرحله مزایده اموال منقول پرونده کلاسه0103885

 

بموجب پرونده اجرایی کلاسه0103885دادگاه عمومی تهران ودرپرونده اجرایی کلاسه0103885 /آقای مهران حق شناس محکوم است به پرداخت مبلغ1/019/167/974ریال بابت محکوم به درحق محکوم له آقای محمدامین نیازی پور ومبلغ50/958/399ریال بابت نیم عشراجرایی.که دراین خصوص حسب معرفی اموال ازسوی محکوم علیه اموال منقول مشروحه ذیل – توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل جمعاً به مبلغ 1/760/000/000یال ارزیابی گردیده است لذامقررگردید اموال مذکور درروزسه شنبه مورخ 1401/10/27ازساعت 13/30الی 14درمحل اجرای احکام شعبه32مجتمع قضایی شهید مدنی به نشانی خیابان اول ایرانشهر ازطریق مزایده به فروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدبرنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذوالباقی می بایستی حداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

1-دستگاه فریز تعویض گلس مارکتولز ام اچ اس تعداد4عدد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27