دستگاه سواری پژو206 تیپ2 مدل 1384 به رنگ خاکستری روشن

950000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982295200735
شماره آگهی:
140168460000575029
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بخش کهریزک بشماره 0100393 مورخ 4/10/1401 محکوم علیه 1-رامین علیزاده درگاهلو فرزند اکبر 2-علی حاتم زاده وایقان فرزند محمد محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 137.342.369 تومان به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له محمد باقر اکبری ونيز پرداخت مبلغ 6.867.118 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح یک دستگاه سواری پژو206 تیپ2 در پارکینگ دماوند بازدید شد .مشخصات وسیله نقلیه برابر سوابق شماره گذاری پژو 206 شماره انتظامی 34ل573ایران91 دارای مدل 1384 به رنگ خاکستری روشن متالیک شماره موتور FSS15052660 شماره شاسی 19818844با سوخت بنزین وضعیت خودرو حین بازدید آینه های بغل هر دو شکسته فاقد گلگیرهای جلو فاقد سپر جلو و عقب پنجره فاقد چراغ های عقب درب موتور نیازمند صافکاری و نقاشی درب های جلو و عقب سمت راست و گلگیرهای عقب سمت راست و چپ نیازمند صافکاری و رنگ آمیزی تودوزی مستعمل در حد مدل موتور خودرو خاموش و سوئیچ خودرو در دسترسی نبود تا کارکرد آن معین گردد جک درب صندوق عقب شکسته فاقد پلاک عقب لاستیکها مستعمل و فرسوده دارای ظبطو پخش فاقد بیمه نامه شخص ثالث و خودرو به مدت دو سال در پارکینگ توقیف بوده است .که هزینه دو سال نگهداری نیز باید مد نظر باشد . از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به ارزش 950.000.000ریال معادل نود و پنج میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز شنبه مورخ8/11/1401 از ساعت 10الي 10:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

8/11/1401