دستگاه خاک کوب بدون موتور

50000000

توضیحات

دستگاه خاک کوب بدون موتور به ارتفاع 1.5 متر و عرض 80 سانتی متر

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/26