دستگاه تست اكسيژن خون و تب سنج ليزري

3200000000

توضیحات

9809980242200458

140068460000505032
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی  9903765/125/ج2از شعبه 125 دادگاه حقوقی تهران  -داد نامه 9900803 مورخه 99/06/22    محکوم له آقای  غلام رضا براتی  فرزند  محمد قلی  محکوم علیه  آقای سید محسن دشتی  فرزند سید مرتضی -لوح فدک  دانا -محکوم به 1/800/000/000ریال اصل خواسته  – خسارت تاخیر تادیه 2/529/743/000ریال -هزینه دادرسی 61/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 219/537/150ریال -حسب ارزیابی اموال منقول به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

/اينجانب با مراجعه به آدرس : تهران/ميدان رسالت / خيابان فرجام / بعد از چهارراه حيدرخاني/ پلاك 614/ طبق 4 / واحد 15 ، نسبت به انجام كارشناسي موضوع مورد نظر اقدام كه نتايج آن به شرح زير باستحضار مي رسد : شرح كارشناسي/ با مراجعه به آدرس مذكور از تجهيزات صنعتي مورد نظر بازديد بعمل آمده كه با توجه به بررسي و تحقيق انجام شده و با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در موضوع كارشناسي ، ارزش آنها طبق جدول پيوست ايفاد مي گردد . لازم به ذكر است : 1/ تجهيزات توقيفي تماماً نو و در داخل لفاف نايلوني و در جعبه هاي مقوايي رنگي بسته بندي شده و در فضاي مسقف نگهداري مي شوند . / تصاوير تهيه شده نيز پيوست مي باشد . با احترام رديف عنوان تعداد واحد قيمت واحد قيمت كل به ريال 1 دوربين 2 مگاپيكسل فلزي مدل DAC B 301 H برند DAND 120 صد و بيست دستگاه 6/000/000 720/000/000 2 دوربين بولت استارلايت ديد در شب رنگي مدل DPC-ST-211S برند DANA 30 سي دستگاه 15/000/000 450/000/000 جمع كل به ريال : 1/170/000/000

ارزيابي كالاي تجهيزات پزشكي شامل دستگاه تست اكسيژن خون و تب سنج ليزري پس از بررسي جميع موارد نتيجه نهايي طبق نظريه ي تنظيمي به شرح زير به استحضار ميرساند. /دستگاه تست اكسيژن خون مدل RoHS به تعداد 850 عدد/دستگاه تب سنج ليزري مدل MX/2908 به تعداد 20 عدد براساس مدارك و مستندات ارائه شده و مقايسه ي كالاهاي موجود با برند هاي مشابه وارداتي از نظر كيفي ارزش هر عدد دستگاه تست اكسيژن خون/پالس اكسيمتر/ 3/600/000 ريال و همچنين ارزش هرعدد دستگاه تب سنج ليزري فوق به مبلغ 7/000/000 ريال براورد ميگردد. ارزش كل كالاهاي فوق به مبلغ 3/200/000/000 ريال /سيصد و بيست ميليون تومان/براورد شده كه جهت بررسي دادگاه محترم و صدور دستورات مقتضي تقديم حضور ميگردد

 تاریخ مزایده 1400/11/3ساعت11 الی 11/30در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال منقول  5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

 تاریخ مزایده 1400/11/3ساعت11 الی 11/30