دستگاه بي استخوان كن ران مرغ تمام خودكار

9850000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309982667200249
شماره آگهی:
140191460000574057
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده (نوبت اول)

در پرونده کلاسه فوق الذکر اجرا ، محکوم علیه بهمن نیلقاز محکوم است به پرداخت مبلغ 6/934/890/445 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له لطف اله صادقی با وکالت حامد تقی پور و مرتضی عباسی و پرداخت خسارات دادرسی و 5% از محکوم به بابت هزینه های اجرایی در حق صندوق دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش 9/850/000/000 ریال معادل نهصد و هشتاد و پنج میلیون تومان برآورده شده و سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه تاریخ 1401/11/19 از ساعت 9:30 الی 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع در بلوار اصلی صفادشت ضلع شمالی میدان نبی اکرم (ص) اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک در مراسم مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس از طریق دستگاه کارتخوان موجود در دادگاه به حساب سپرده موقت دادگستری ملارد از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر که بیش از یکماه نخواهد بود بقیه بهای اموال را نپردازد کل سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . اموال توقیفی غیر منقول به شرح ذیل می باشد:

دستگاه بي استخوان كن ران مرغ ، ابعاد تقريبي 2×5/1×2/1 متر ، تمام خودكار ، بدنه دستگاه فولاد استنلس استيل ، ساخت شركت systemate numafa هلند ، TYPE: 09.03.024.012 ، SER NO: SRTD 0324 ، سال ساخت 2008 ، داراي 12 ايستگاه جدا كننده استخوان از ران مرغ بصورت دوار و خودكار ، داراي الكتروموتور سه فاز و تابلوي كنترل به ارزش 9/850/000/000 ريال موجود در شرکت ايران طيطو به آدرس : صفادشت – شهرك صنعتي صفادشت – انتهاي نهم غربي.

دستگاه موصوف در زمان بازديد متوقف بودند.

بنا بر اظهار نماينده خوانده ، دستگاه ها مذكور از زمان خريد تا به امروز ، مدت زمان كمي مورد استفاده بوده اند و در ظاهر مشكل خاصي ندارند.

با عنایت به مراتب فوق و همچنین با توجه به قیمت های فعلی دستگاههای وارداتی مشابه و نرخ ارز و سال ساخت و مشخصات فنی و وضعیت فعلی و سایر فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی ارزش پایه مزایده 9/850/000/000 ریال معادل نهصد و هشتاد و پنج میلیون تومان برآورد و اعلام میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19