دستگاه بورینگ و رادیال

27500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988110700432
شماره آگهی:
140028460000019038
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول (توقیفی)

مورد مزایده : الف- یکدستگاه بورینگ ب – یکدستگاه دریل رادیال

در پرونده کلاسه 9901070 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 7 محاکم حقوقی دادگستری همدان – شعبه 4 اجرای احکام مدنی

محکوم له : محمد نجفی موسوی فرزند سیداحمد

محکوم علیه: همدان ماشین

آدرس اموال توقیفی : همدان – بلوار فرودگاه – جنب اداره کل راه وشهرسازی – همدان ماشین

مالک : محکوم علیه شرکت همدان ماشین

اصل محكوم به : فعلا 86978 دلار معادل ارزش ریالی روز فروش و مبلغ 50/900/000 ریال حق الزحمه داوری در حق محکوم له و نیم عشردولتی برابر قانون.

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقیف الف- یکدستگاه بورینگ ب – یکدستگاه دریل رادیال نموده است

مورد مزایده:

الف- یکدستگاه بورینگ مدل 115- ADS ساخت شرکت DEFUM لهستان به همراه متعلقات جانبی ساخت 1991 در تاریخ کارشناسی 1400/1/20 بمبلغ 19/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .

ب – یکدستگاه دریل رادیال مدل VO80 ساخت شرکت KOVOSVIT چک به همراه متعلقات جانبی ساخت 1991 در تاریخ کارشناسی 1400/1/20 بمبلغ 8/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .که جمع کل بمبلغ 27/500/000/000 ریال میباشد

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/25 ساعت 9/30 تا 10 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.25 ساعت 9.30 صبح