دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه دوم شهرری -خ شهید غیوری شمالی

32000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980250300048
شماره آگهی:
140191460000546382
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب مفاد پرونده اجرایی کلاسه 0100064/ج م /1 موضوع اجرائیه شماره 140191420001086703 صادره از شعبه سوم محاکم حقوقی شهرری صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرری دایربر محکومیت آقای/خانم ورثه مرحوم گوهر غریب زاده به پرداخت مبلغ 16/340/000/000 ریال بابت اصل خواسته 12/000/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق آقای /خانم اسماعیل ابراهیمیان واشرف عاجزی مهربانی وپرداخت نیم عشر دولتی وتوجها به توقیف وارزیابی پلاک ثبتی شماره 123/41090از اموال محکوم علیه واستیفاء محکوم به از ثمن حاصل از فروش پلاک مذکور به نشانی: شهرری -خ شهید غیوری شمالی کوچه اسلامی پلاک 3 طبقه دوم که توسط کارشناس محترم دادگستری آقای/خانم محمد رضا زیودار به شرح ذیل کارشناسی شده است: ملک فوق به صورت یک قطعه دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه دوم یک ساختمان 5طبقه ی 10واحدی قراردارد نمای آن سنگ موقعیت شمالی است واحد مذکور دارای 2اتاق خواب ،هال وپذیرایی وسرویس بهداشتی مجزا بوده است سیستم گرمایشی پکیچ وسرمایشی کولر آبی است پنجره ها دوجداره واسکلت ساختمان بتنی دارای آسانسور است واحد مذکور دارای پارکینگ وفاقد انباری است طبق انحصار وراثت صادره اسماعیل ، هوشنگ ،ابراهیم ،بهروز،فاطمه همگی با شهرت ابراهیمیان ورثه مرحوم علیه گوهر غریب زاده می باشند که در مالکیت مشاعی وتصرف افراد ذکر شده قراردارد شرکت کنندگان 10درصد قیمت پایه مزایده رابه صورت چک بانکی دروجه دادگستری شهرری به همراه داشته باشند /

نظریه کارشناس:

قیمت آپارتمان طبق نظر کار شناسی 32/000/000/000ریال ارزیابی شده که به میزان محکوم به وهزینه های اجرایی وجریمه دولتی به مزایده خواهد رفت/

مزایده در تاریخ1401/11/11 روزسه شنبه راس ساعت 9 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی شهرری شروع وبه بالاترین پیشنهاد واگذار می شود که 10در صد مبلغ مزایده از خریدار اخذ ومابقی مبلغ نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد. چنانچه خریدار ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهدشد. کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد به همراه داشتن کارت ملی وشناسنامه در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشد/ص

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11