خودو سواری پراید

550000000

توضیحات

9909988130100928

140001460000142159
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

 

آگهی مزایده اموال غیر  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بایگانی 9900678 شعبه  اجرای احکام مدنی همدان دادگستری موضوع کلاسه پرونده 0000554  شعبه دوم نیابت دادگاه عمومی حقوقی کرج  نیابت کرج له:  علی رضوانی با وکالت آقای هادئی علیه: یوسف آذربایجانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 56/000/000  ریال در حق محکوم له  و مبلغ 28/000/000  ریال  درصد به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه در مهلت قانونی در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ    1400/10/27  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت550/000/000  ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:احتراما در اجرای قرار کارشناسی صادره مبنی بر رسیدگی و اظهار نظر وضوع پرونده کلاسه 0000554 درخصوص بررسی اصالت و تعیین قیمت خودروی سواری پراید 964ط33 ایران 28 توسط اینجانب حسب دستور از وسیله نقلیه صدرالاشاره بازدید بدین وسیله نظریه کارشناسی جهت هرگونه بهره برداری اعلام میگردد:

مشخصات خودرو :

شماره انتظامی : 28-964ط33

نوع :  سواری

سیستم :      پراید SL 131

مدل :      1390     رنگ :      سفید

شماره شاسی :  3412290414174

شماره موتور :  4498636

تعداد چرخ :      4 چرخ    تعداد محور :    2 محور

تعداد سیلندر :  4 

نوع سوخت :      بنزین 

ظرفیت :  4

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید کارشناسی :

اطاق وبدنه :  سالم ولی از قسمت عقب و جلو تصادف داشته و بازسازی شده است.

داشبورد :      سالم         

صندلی وتودوزی :دارد

تجهیزات  : ضبط و پخش دارد

نقایص ظاهری :.      موتور :سالم                         

گیربکس :    سالم

دیفرانسیل :    :    سالم

تایر ها :  زیر 50 درصد

سایر  :  نیاز به 4حلقه  لاستیک و باطری

ارزش پایه خودرو :.

با  عنایت به  مراتب  فوق  ارزش  خودرو به  مبلغ 550/000/000 ریال  تعیین میگردد.

دادورز شعبه نیابت کرج-شهرستانی