خودرو پژو405

1450000000

توضیحات

140009920001122821

140009460000254588
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه دوم اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له خانم مهرزاد حيدر زاده  عليه آقاي داود فتاح و مبلغ 50/000/000  ريال به نرخ روز از سال 74 و خسارت دادرسي وفق تعرفه و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل: خودرو پژو 405 به شماره انتظامي 122ب 91 ايران 23 مدل 97 واقع در پارکينگ امين

به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/09  از ساعت  10  در  واحد شعبه دوم اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه دوم اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : خودروي فوق داراي لاستيکها با آج 70درصد و درب عقب سمت راست داراي سايش و قاب آينه بغل سمت چپ گوشه آيينه شکسته مي باشد و بدنه و تودوزي و داشبورد  و سپرها سالم  ميباشند با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر در ارزيابي، از نظر کارشناس محترم به مبلغ  1/450/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.

مدير شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – زماني مقدم

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ  1400/11/09  از ساعت  10