خودرو پژو206

85000

توضیحات

9309982162301439

140068460000513019
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

( آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)

شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه عمومی تهران در نظردارد به موجب اجرائیه شماره 94/0054 مورخ  1394/04/09 صادره از شعبه  243طی پرونده کلاسه  0002485 ج ث از اموال محکوم علیه مرحوم غلامحسین کلانتری فرزند ذبیح اله  دعوی محکوم له خانم افسانه خلیلیان فرزند حسن به طرفیت وراث مرحوم موصوف شقایق و افسانه خلیلیان درازاء بخشی ازمهریه زوجه وهزینه نیم عشر دولتی یکدستگاه سواری پزو 206 خاکستری رنگ مدل 1383به شماره انتظامی 231ج39ایران 3310 وشماره شاسی 83660091 دنده دستی وسوخت بنزینی بااعلام لاستیک مستعمل حدودا 40 درصد وضعیت ظاهری درقسمت سمت چپ بدنه اتاق و درب موتور و درب عقب راست دارای رنگ و تودوزی نیز نیاز به ترمیم رامعرفی نموده که حسب نظرکارشناس محترم دادگستری 850.000.000 ریال معادل  85.000.000 تومان برآورد وتعیین قیمت گردیده را از طریق مزایده عمومی روز سه شنبه مورخ 1400/11/12ساعت 08:00 صبح الی 08:30 درحضورنماینده محترم دادستانی دراتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی جنب آتش نشانی بفروش میرسد که درصورت تعطیلی رسمی وغیرمنتظره مزایده روزبعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان اعلامی برگزارخواهدشد. ضمنا هزینه پارکینگ ونقل وانتقال سند برعهده برنده مزایده میباشد وبالاترین پیشنهاد دهنده قیمت برنده مزایده محسوب خواهدشد و10درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس پرداخت مینمایدوخریدارمکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت وجه تودیعی پس ازکسرهزینهای مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهدشد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ظرف 5روز قبل از مزایده به شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران مراجعه نمایند.

 

دادورز شعبه ی اول اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران-کمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز سه شنبه مورخ 1400/11/12ساعت 08:00 صبح الی 08:30