خودرو پژو 405جی ال ایکس آی

1000000000

توضیحات

9809982156000133

140068460000498213
شعبه 4 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
آگهی مزایده خودرو – نوبت اول

مزایده خودرو پژو 405جی ال ایکس آی  رنگ سفید مدل 90 به شماره انتظامی 992ن18 ایران 33(دارای خوردگی و رنگ شدگی  -لاستیک 40 درصد -وضعیت موتور خاموش )

مبلغ مزایده :1/000/000/000 ریال

تاریخ مزایده 1400/10/22

ساعت: 9 صبح الی 11  صبح

مزایده از قیمت های ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل شروع و  به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد و پرداخت نماید منتقل خواهد شد. همچنین این اجرا می تواند فی المجلس ده درصد از قیمت پیشنهادی را از برنده مزایده اخذ و به حساب  2171299036002 نزد بانک ملی بنام صندق سپرده دادگستری  واریز نماید و خریدار مکلف است باقیمانده ثمن مزایده را حداکثر ظرف مدت یکماه پرداخت نموده تا پس از آن نسبت به انتقال خودرو  به نام وی اقدامات لازم معمول گردد والا بدواً سپرده واریزی پس از کسر هزینه های انجام شده به نفع دولت ضبط می گردد.

نشانی محل مزایده :

تهران خ جیحون تقاطع دامپزشکی  شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران

*ضمنا متقاضیان میتوانندجهت بازدید خودرو حداکثر ظرف 2 روز قبل از مزایده به این مرجع مراجعه نمایند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22

ساعت: 9 صبح الی 11  صبح