خودرو پژو 206

550000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509981050500256
شماره آگهی:
140091460000090565
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره يازده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 981274

به موجب اجراییه صادره از حوزه 505 مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران آقای محمد مهدی اسکندری محکوم است به پرداخت مبلغ329/326/000 ريال بابت محکوم به در حق محمدعلی فتحی پور گنجی ، که حسب تقاضای محکوم له ، اموال منقول مشروحه ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

یک دستگاه پژو 206 به شماره انتظامی 57 و 752 ایران 22

مشخصات خودرو : تیپ تی 43 کرم رنگ به شماره موتور 14762331 و شماره شاسی 83630887 و مدل 83

دوم : خودرو مذکور بیش از یکسال در پارکینگ توقیف است

سوم : بدلیل توقیف بیش از حد فاقد باطری فعال و در نتیجه وضعیت موتور و کیلومتر پیمایش مشخص نمی باشد

چهارم : وضعیت تودوزی در حد متعار و مدل

پنجم : با توجه به پیمایش متعارف سالیانه 10000کیلومتر برای خودرو های سواری و مدل خودرو ی فوق 320000الی 340000 کیلومتر پیمایش آن عادی و متعارف است

ششم : آج لاستیک حدود 30% و درب موتور و سپر جلو و دو گلگیر جلو راست و چپ تصادفی است

هفتم : ارزش خودرو فوق با توجه به مدت توقف و قطعا نداشتن بیمه ناه شخص ثالث و پرداخت هزینه پارکینگ و در صورت سالم بودن موتور و گیربکس و دیفرانسیل ( ارزش پایه ) آن مبلغ 550/000/000 ريال معادل 55 میلیون تومان ( قیمت در نظر گرفته شده از نظر کارشناس )جهت طرح در مزایده می باشد .

مقرر گردیده اموال مذکور در تاریخ 1400/3/22از ساعت 16 لغایت 17 در نشانی تهران خ طالقانی تقاطع نجات الهی روبروی بانک تجارت پ 344 از طریق مزایده به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه به میزان 000 /010/21 ريال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود .10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ میگردد و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید .در غیر اینصورت 10 % دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید مزایده توسط مقام قضایی ذیصلاح اموال فوق الذکر خریدار تحویل خواهد شد .در صورتی که افراد مایل به رویت اجناس قبل از مزایده باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه ، امکان بازدید آنها فراهم گردد.

مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 11 شورای حل اختلاف تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.22 ساعت16