خودرو پراید 131

600000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409988531700228
شماره آگهی:
140028460000017430
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش فيروزان (خزل)
تاریخ صدور:
1400/02/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده مال منقول نوبت ( دوم )

نظر به اینکه ، به موجب نیابت شماره 960482 صادره از دادگستری شهرستان نهاوند پرونده کلاسه 960251 حقوقی مطروحه در اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش خزل مال به شرح ذیل و با بهای کارشناسی مذکور از سوی محکوم له (خانم پروین حیدری ) معرفی گردیده است ، لذا در اجابت درخواست واصله جلسه مزایده به تاریخ 1400/2/13 و از ساعت 10 تا 11 صبح در واحد اجرای احکام بخش خزل برگزار می گردد. مال یاد شده به هر شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد گردید ، متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مهلت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن نمایند.

*مال مورد مزایده*

1- مشخصات خودرو – شامل یک دستگاه سواری پراید 131 سفیدرنگ به شماره پلاک 757ب66 ایران28 مدل 1391 ،شماره موتور 4721097- شماره شاسی 1412291135389 بنزین سوز

2- ارزیابی خودرو : از نظر ظاهری دور تادور دارای خط و خش بود. از نظر لاستیک در حد صاف بود فاقد رویه صندلی و دستگاه ضبط صوت بود لذا با توجه به مراتب فوق قیمت خودرو در حال حاضر در داخل پارکینگ با این وضعیت بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد مبلغ 600000000 ريال معادل شصت میلیون تومان بر آورد و تعیین می گردد.چنانچه خودرو پس از روشن نمودن و حرکت دادن آن مشخص شود دارای عیب و ایراد موتوری و جلوبندی باشد مبلغ رفع نواقص باید از مبلغ کسر گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.2.13 ساعت10