خودرو پراید مدل 1381 سبز یشمی

240000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980249200365
شماره آگهی:
140191460000520003
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره بيست و سه شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده : خودرو : به موجب دادنامه 566 مورخه 97/7/30 صادره حوزه 2203 شورای حل اختلاف به پرونده اجرایی 0000261 ورثه مرحوم مصطفی خضری محکوم به پرداخت 124/038/460 ریال بابت مهریه محکوم لها شهین ضرغامی و مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس و مبلغ3/799/000 ریال بایت هزینه دادرسی و مبلغ 12/000/000 ریا ل بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم لها که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به از خودروی آقای مصطفی خضری که درتاریخ 1401/5/31 توقیف گردیده است .ارزش خودروی پرایدصبا جی تی ایکس مبلغ 240/000/000 ریال کارشناسی گردیده است خودرو پراید مدل 1381 سبز یشمی و شماره شاسی 870029 بسیار مستهلک بوده هر چهار چرخ فاقد باد و پنچر میباشد استهلاک بیشتر از مدل می باشد سقف خودرو کامل فرورفتگی دارد آینه راست شکسته و سپر عقب شکسته و فاقد چراغ خط های عقب میباشد و سراسر دارای خط و خش است و دارای آثار رنگ شدگی و ترمیم روغن و موتور قطعا غیر قابل استفاده و موتور از نظر فنی نیاز به تعمیرات دارد . مقرر است اموال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1401/11/8 راس ساعت 9 لغایت 9/30با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش میرسد . لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . واصل فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی پرداخت گردد.%

 

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره بيست و سه شوراي حل اختلاف شهر تهران – معصومه طاهرپور

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/8