خودرو وانت مدل_1393رنگ سرمه ای واقع در شهرستان فردیس

رایگان

توضیحات

140291920000991894

140201460000209773
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1402/12/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت دوم

با عنایت به نیابت واصله از شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ملارد محکوم له خانم شهناز محمدی تبریزق و محکوم علیه مهدی صفری علمداری  محكوم است به پرداخت 5 قطعه سکه تمام بهار آزادی و پرداخت مبلغ 5% ریال بابت نیم عشر دولتی، با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له توقیف خودروی پراید وانت به شماره انتظامی ایران 68 – 931 د 17 مدل 1393 متعلق به محکوم علیه در پارکینگ مهستان توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف وارزيابي شده و مقرر است در مورخ  1402/12/16 از ساعت 11:30 الی 12:00 ظهر  در محل شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستری شهرستان فردیس از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قيمت 1/800/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد. مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

مدیر محترم اجرای احکام فردیس جناب قربانپور

با احترام عطف به شماره      مورخه 1402/10/17 حسب دستور اینجانب سرگرد علیرضا عزیزی به عنوان کارشناس منتخب از وسیله نقلیه با استناد به سند ابرازی روئیت شده در موقعیت پارکینگ مهستان بازدید ، لذا نتیجه ارزیابی به شرح ذیل جهت اتحضار تقدیم حضور میگردد./

مشخصات خودرو :

شماره انتظامی : 68 / 931 د 17 – نوع : وانت – سیستم و تیپ : 151 – مدل : 1393 –  رنگ : سورمه ای – روغنی – شماره شاسی : 451100E4926933  – شماره موتور : 5210358 – تعداد چرخ : 4 – تعداد محور : 2 – تعداد سیلندر : 4 –  نوع سوخت : بنزین – ظرفیت : 15102

وضعیت ظاهری و فنی خودرو(در زمان بازدید) :

اطاق و بدنه : سالم – داشبورد : سالم – صندلی و تودوزی : سالم – تجهیزات : ندارد – نقایص ظاهری : ندارد – موتور : سالم – گیربکس : سالم – دیفرانسل : سالم- تایرها: 30 %

توضیحات :

ارزش پایه خودرو:

با عنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 1/800/000/000 ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون تومان به نظر میرسد.

آدرس : پارکینگ مهستان