خودرو سواری 405 جی ال ایکس

400000000

توضیحات

140050920000532236

140050460000126559
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال  منقول(نوبت اول)

در خصوص پرونده  به کلاسه اجرایی 0000519شعبه ششم اجرای احکام مدنی کرمانشاه، له علی حسن شاه آبادی و علیه علیجان کریمی گله جارهء  . این اجرا در نظر دارد یک دستگاه سواری پژو با مشخصات ذیل متوقف در پارکینگ جاده قدیم مطابق ماده 137و138 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند. الف:مشخصات خودرو

شماره انتظامی : ایران 17-893ط89   رنگ کرم-بژ  تعداد محور:2 محور  نوع:سواری شماره شاسی 13200040 تعداد سیلندر:4

سیستم تیپ پژو 405-جی ال ایکس آی -شماره موتور 12483182248 نوع سوخت: بنزین  مدل 1383 تعداد چرخ 4  ظرفیت :جمعا 4 نفر

ب: وضعیت ظاهری و فنی خودرو(زمان بازدید)

اطاق(بدنه): به شرح بند ج داشبورد: سالم صندلی و تودوزی متعارف  موتور: نیاز به تعمیرو سرویس دارد گیربکس: نامعلوم دیفرنسیل : نامعلوم شیشه ها : سالم  سپر مستعمل لاستیک 30 درصد عمر مفید دارد

اکثر قسمت های اتاق دارای تصادف وبعضا رنگ آمیزی شده بدنه اتاق دارای خط خش متعدد و پریدگی رنگ دارد درب موتور تعویض بدلیل مجاورت طولانی در برابر عوامل فرسایشی کیفیت رنگ بدنه ملوب نیست کیلومتر کارکرد واقعی مشخص نیست بیمه شخص ثالث روئیت نگردید بعلت عدم دسترسی به سوئیچ با موتور خاموش ارزیابی گردید . بصورت غیر مجاز سیستم سوخت رسانی دوگانه سوز گردیده است.

با توجه به بررسی بعمل آمده و وضعیت فعلی و جمیع جهات متفرقه و جانبی خودرو قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 400/000/000ریال (معادل چهل میلیون تومان) ارزیابی شده است . مزایده برای روز دوشنبه  مورخ  1400/10/27  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه ششم اجرای احکام مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد  شرکت کنندگان در مزایده مکلفند حداکثر 10% مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک – بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

                    مدیر دفتر شعبه 6 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه: فرهاد حاتم زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/27  ساعت 11/30 صبح