خودرو سواری پیکان

170000000

توضیحات

9809982885100175

140091460000572908
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((مزایده))

 

درپرونده کلاسه 9900828/1اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهروبه موجب اجرائیه شماره 9910422885100116مورخ1399/4/22صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اسلامشهرمحکوم علیه حسینقلی شمشیری باباخانی محکوم است جمعا به پرداخت مبلغ 462/926/300ریال اصل خواسته ر درحق محکوم له پژمانپورشیرزادی وپرداخت هزینه اجرایی به مبلغ 22/146/315ریال درحق صندوق دولت،میباشد.

حسب تقاضای محکوم له خودرو توقیف وسپس توسط کارشناسان رسمی دادگستری حسب مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی گردیده استدر اجرای قرار صادره در خصوص پرونده کلاسه ذکر شده بالا ضمن حضور و مطالعه اوراق پرونده و بازدید از یک دستگاه سواری پیکان به شماره انتظامی 453ب78ایران78در آدرس اسلامشهر مسکن مهر ضیاء آباد نظریه کارشناسی خود راجهت هرگونه بهره برداریمقام محترم قضایی به شرح ذیل اعلام میگردد .

1)مشخصات وسیله نقلیه

نوع: سواری سیستم : پیکان تیپ :1600مدل :1382رنگ : سفیدشماره انتظامی :453ب78ایران78شماره موتور :

1115829677شماره شاسی:82483710) شرح بازدیداز خودروی فوق الذکر در پارکینگ مسکن مهر بازدید فنی به عمل آمد که دور تادور بدنه دچار از بین رفتگی رنگ و در نقاطی زنگ زدگی بدنه دارد ولیکن ازقسمت جلو و عقب ضربه شدید نداشته شخض ثالث اطلاعات در دست نیست و4حلقه لاستیک و باطری و هزینه راه اندازی و مکانیکی نیاز دارد.3) نظریه کارشناسی باتوجه به نوع و مدل و تیپ و وضعیت ظاهری و کلیه مشخصه های ذکر شده بالامیزان ارزش ریالی اتوموبیل فوق به مبلغ 170/000/000ریال معادل هفده میلیون تومان تعیین میگرد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1-  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/10/21  از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست بحساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

 خلیلی-دادورزاجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/21  از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح