خودرو سواری پیکان

260000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988123200527
شماره آگهی:
140028460000013010
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كبودر آهنگ
تاریخ صدور:
1400/02/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول -نوبت اول (پرونده اجرایی9900717)

باستناد مواد114-115-119ورعایت ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی اموال منقول بشرح ذیل از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کبودراهنگ بتاریخ 1400/03/10راس ساعت11 صبح بفروش می رسد.

مشخصات اموال:

یک دستگاه سواری یپیکان مدل1383 تیپ 1600به رنگ سفید-روغنی وشماره انتظامی 67 س 515 ایران 28 به شماره شاسی LN83504745 و شماره موتور 11283013813

خودرو فوق در حال حاضر آماده بكار است واز لحاظ فيزيكي ( مكانيكي – بدنه – سيستم تعليق جلو وعقب ) در شرايط مطلوبي قرار ندارد ،، قسمتهاي مختلف بدنه داراي خوردگي ورنگ ريختگي ميباشد ،، گلگير جلو سمت راست فرو رفته وترميمم نشده است چراغ عقب سمت راست شكسته وسپرعقب نيز شكستگي دارد ،، خودرو گاز سوز دست ساز ميباشد ،، شاسي راست ضربه شديد دارد كه ترميم وصافكاري شده است ،، لاستيك چرخها عموما” 15 % مفيد ميباشد . ،قسمت های مختلف با توجه به مدل و وضعیت ظاهری خودرو ارزش آن با توجه به عرف بازار مبلغ 260/000/000 ریال معادل بیست و شش میلیون تومان تمام تعیین می گردد..

علاقمندان شرکت درمزایده می توانند برابرماده 126قانون مذکور از پنج روزپیش ازموعد انجام مزایده با هماهنگی این مرجع ازاموال مورد نظر بازدید وقیمت پیشنهادی خودرااعلام نمایند.

منشی اجرای احکام مدنی دادگستری کبودراهنگ – ترابی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.10 ساعت11صبح